Akademia Rekord

Aplikacje www -Lider, eWidok, Alert

Zakres szkolenia:

 • architektura;
 • podstawowe obiekty(grupy widoków, role, użytkownicy, konteksty, furtki, grupy furtek, domeny, style, widoki/wydruki, paczki)
 • widoki
 • łączenie poprzez odsyłacze (drill-down, drill-through)
 • parametry wejściowe
 • zapytania o dodatkowe parametry
 • widoki kontekstowe
 • drukowanie, wysyłka e-mail, ksporty
 • import, eksport, archiwum, paczka widoków
 • obsługa obcych baz
 • obsługa wydruków Rblib, Odt/docx
 • omówienie widoków z paczki standardowej
 • tworzenie alertów
 • tryby rozsyłania

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

brak
Język SQL z wykorzystaniem funkcji UDF firmy Rekord

Zakres szkolenia:

 • obiekty bazy danych Firebird (tabele, widoki, procedury, triggery, wyjątki itd.)
 • tworzenie prostych poleceń i zapytań w języku SQL (select, insert, update, delete, create, alter) dla Firebird v 2.x, z przykładami opartymi na strukturze tabel w bazach Rekord)
 • przegląd narzędzi SQL (IBOConsole, IBExpert)
 • najczęściej używane funkcje UDF firmy Rekord w poleceniach SQL
 • tworzenie procedur i wyzwalaczy z wykorzystaniem struktury bazy danych Rekord
 • zaawansowane wykorzystanie programu narzędziowego IBExpert

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

brak
Definicje i parametry XML – podstawy

Zakres szkolenia:

 • zasady edycji definicji XML
 • przegląd obiektów i atrybutów XML
 • metody wywoływania definicji XML
 • budowanie okien (formatek) XML – przekazywanie parametrów, okna z tabelami, prosta edycja danych
 • korzystanie z predefiniowanych źródeł i formatek w poszczególnych modułach Rekord.ERP
 • tworzenie źródeł i edycja danych za pomocą definicji XML
 • obsługa zdarzeń i korzystanie z makr
 • tworzenie niestandardowych drzew filtrujących kartoteki
 • dostosowywanie standardowych okien w systemie Rekord.ERP za pomocą definicji XML

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

znajomość obiektów baz danych i umiejętność tworzenia podstawowych poleceń w języku SQL.
System Rekord.ERP w zakresie wspomagania pracy logistyka

Zakres szkolenia:

 • analiza potrzeb materiałowych i planowanie dostaw (Zamówienia Własne)
 • obsługa kooperacji
 • przyjmowanie dostaw, kontrola jakości (Zakup, SKJ, Gospodarka Magazynowa)
 • zarządzanie zapasami (tworzenie dokumentów magazynowych, analiza stanów, inwentaryzacja, wykorzystanie kolektorów danych) (Gospodarka Magazynowa)
 • wykorzystanie modułów internetowych (eDostawca)
 • podstawy modyfikacji istniejących wydruków i szablonów

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

brak

Prowadzący:

Rafał Otocki
Tworzenie zestawień i analiz danych w modułach produkcyjno-logistycznych – podstawy

Zakres szkolenia:

 • zastosowanie źródeł wbudowanych i tworzenie źródeł zewnętrznych opartych na własnych poleceniach SQL
 • przegląd obiektów i budowa raportów Report Builder, w tym grupowanie, raporty podrzędne i proste zmienne obliczeniowe
 • wykorzystanie narzędzia "wydruk z tabeli"
 • obsługa szablonów Excel/Word i ODT/ODS (OpenOffice)

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

znajomość obiektów baz danych i umiejętność tworzenia podstawowych poleceń w języku SQL, zalecana podstawowa znajomość technologii XML
System Rekord.ERP w zakresie wspomagania sprzedaży

Zakres szkolenia:

 • ofertowanie, polityka cenowa, obsługa zamówień (Zamówienia Obce)
 • wysyłka, fakturowanie, analiza sprzedaży (Fakturowanie)
 • wykorzystanie modułów internetowych (ePrzedstawiciel, eSklep)
 • podstawy modyfikacji istniejących wydruków i szablonów

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

brak
Zaawansowane aspekty języka SQL w bazach danych Firebird

Zakres szkolenia:

 • użytkownicy, uprawnienia i role w bazach danych Firebird
 • indeksy, klucze i reguły aktualizacji, własne typy danych, ograniczenia, operacje na typach danych, operacje na strukturach danych, transakcje
 • podzapytania, złączenia, pola obliczane, operacje na polach agregowanych, interpretacja wartości NULL
 • praktyczne zastosowanie procedur i wyzwalaczy, język PSQL
 • tablice systemowe i zmienne kontekstowe w bazach Firebird
 • często spotykane błędy, sposoby ich wykrywania i usuwania
 • definiowanie zewnętrznych funkcji użytkownika (UDF)
 • zaawansowane funkcje narzędzia IBExpert
 • współistnienie różnych wersji serwerów Firebird w środowisku Windows

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw SQL
Zaawansowana rozbudowa systemu Rekord w technologii XML

Zakres szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy o bardziej złożonych obiektach i ich właściwościach
 • obsługa zdarzeń w źródłach danych
 • przegląd funkcje z zastosowaniem w makrach
 • wymiana danych między bazami z użyciem technologii XML
 • edycja danych za pośrednictwem Excela (import-eksport)
 • nowe (dotychczas nieopublikowane) obiekty i właściwości

Termin szkolenia:

brak

Czas trwania:

2 dni

Wymagania wstępne:

znajomość technologii XML
Podstawy obsługi systemów kadrowo-płacowych

Zakres szkolenia:

 • zakładanie kartoteki pracownika celem ujęcia na liście płac
 • emisja dokumentów zgłoszeniowych/zmian do programu Płatnik
 • przygotowanie i naliczenie podstawowej listy płac
 • rodzaje list płac – listy dodatkowe, umowy zlecenia oraz inne wypłaty z funduszu bezosobowego – omówienie zasad sporządzania
 • analiza poprawności sporządzenia listy płac: raport kontrolny, zestawienia w systemie
 • komunikacja z systemami zewnętrznymi – PITy, przelewy, dokumenty rozliczeniowe do programu Płatnik
 • zaawansowane funkcjonalności systemu płacowego

Termin szkolenia:

brak

Wymagania wstępne:

brak
Obsługa programów pakietu księgowości finansowej dla jednostek finansów publicznych

Zakres szkolenia:

 • podstawowe parametry systemu FK
 • ewidencja planu budżetowego – import dokumentów planu z budżetu gminy (organu)
 • księgowanie dokumentów źródłowych: ujmowanie zapisów na kontach księgi głównej, rozrachunki, ewidencja VAT, klasyfikacja budżetowa, układ zadaniowy, wydatki strukturalne
 • zapisy na kontach podstawą do sporządzenia sprawozdań – parametryzacja systemu w zakresie sprawozdawczości
 • weryfikacja poprawności księgowań w oparciu o raporty dostępne w systemie; metodyka uzgadniania sprawozdań
 • przygotowanie i emisja sprawozdań jednostkowych do budżetu gminy
 • praca na przełomie okresów obliczeniowych
 • wymiana danych z systemami współpracującymi – sposoby generowania i wczytywania not księgowych

Termin szkolenia:

brak

Wymagania wstępne:

brak
Obsługa programów pakietu księgowości finansowej dla firm

Zakres szkolenia:

 • podstawowe parametry systemu FK
 • księgowanie dokumentów źródłowych: ujmowanie zapisów na kontach księgi głównej, rozrachunki, ewidencja VAT
 • weryfikacja poprawności księgowań w oparciu o raporty dostępne w systemie
 • parametryzacja systemu w zakresie zestawień tzw. bilansowych (formularze, bilans-excel)
 • eksport dokumentów w formie elektronicznej (VAT, VAT-UE)
 • wymiana danych z systemami współpracującymi – sposoby generowania i wczytywania not księgowych
 • praca na przełomie okresów obliczeniowych
 • generowanie przelewów w oparciu o zapisy księgowe (wysyłka do banku)
 • import wyciągów bankowych – tworzenie zapisów księgowych na podstawie wyciągów
 • rozliczanie kosztów

Termin szkolenia:

brak

Wymagania wstępne:

brak