Nowa Technologia - to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.( Dz.U. Nr 179, poz.1484)


Firma REKORD SI dla swego produktu, oprogramowania pakietu REKORD.ERP, posiada opinię Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej - uczelni państwowej, o jego innowacyjności.

Jednym z głównych celów zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o technologię będącą wynikiem prac badawczo - rozwojowych. Modernizacji polskiej gospodarki służy ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), która m.in. wprowadziła zmiany w przepisach podatkowych.

Ustawa umożliwia zaliczenie w koszty uzyskania przychodów, wydatków na nabycie nowej technologii, w tym oprogramowania, które jako wiedza technologiczna umożliwia przedsiębiorstwom wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług. Dzięki wdrożeniu oprogramowania ERP, CRM, aplikacji finansowej czy systemu raportowego, przedsiębiorstwo może szybciej mierzyć wskaźniki biznesowe, lepiej definiować i określać procesy gospodarcze, szybciej reagować na potrzeby rynku, a w rezultacie oferować odbiorcom udoskonalony, innowacyjny produkt.

Dzięki ustawie, przedsiębiorcy korzystający z ulgi podatkowej na innowacyjne technologie, mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, wydatki na technologię nabytą na własność jak i za licencję, w wysokości do 50% ceny zakupu dla wszystkich grup przedsiębiorców, bez rozróżniania na małych, średnich i dużych z mocą ustawy od 1 stycznia 2006 r.

Odliczeń dokonuje się w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik nie ma odpowiednio wysokiego dochodu w jednym roku, to może rozliczać ją przez 3 kolejne lata. Strata podatkowa nie przeszkadza w korzystaniu z ulgi. Przedsiębiorca odlicza wydatki na nową technologię w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniósł. Jeśli w tym roku miał stratę podatkową lub niski dochód, to pozostałe wydatki odliczy w trzech kolejnych latach.

Przedsiębiorca może stracić prawo do ulgi z tytułu zakupu nowej technologii, jeżeli przed upływem 3 lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji: otrzymał zwrot wydatków na nową technologię w jakiejkolwiek formie, udzielił w jakiejkolwiek formie innym podmiotom prawa do nabytej technologii, została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji. Zakup nowych technologii nie jest objęty reżimem przepisów o pomocy publicznej. Prawo do ulgi, nie przysługuje podatnikom, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Poza możliwością zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 50% wydatków na zakup nowych technologii od dochodów, ulga podatkowa pozwala jednocześnie zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości niematerialnych i prawnych w pełnej kwocie i w przewidzianym okresie amortyzacji. Przykładowo, gdy na zakup innowacyjnej technologii przedsiębiorstwo wyda 100 000 zł, to odliczy łącznie 150 000 zł. Połowę wydatków, czyli 50 000 zł poniesionych na zakup nowej technologii oraz 100 000 zł na odpisy amortyzacyjne, czyli odliczenie będzie wynosiło 150%.

Można się jednak spodziewać, że w trakcie korzystania z ulgi na zakup technologii innowacyjnych, mogą pojawić się różnice zdań pomiędzy organami podatkowymi, a podatnikami. Z tego względu, przed skorzystaniem z ulgi inwestycyjnej, proponujemy przedstawiając odpowiednią argumentację, wystąpić o wydanie wiążącej interpretacji przepisów podatkowych do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Państwa Firmy.

REKORD Systemy Informatyczne, zaprasza do skorzystania z ulgi podatkowej dla innowacyjnych technologii, poprzez zakup pakietu oprogramowania Rekord.ERP.


Janusz Szymura
PREZES ZARZĄDU