Uprzejmie informujemy, że jest dostępna wersja programu BudżetRB dla jednostek i zakładów budżetowych, umożliwiająca generowanie sprawozdań wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz 1426).

Dla Użytkowników posiadających umowy konserwacyjne, serwisowe lub programy objęte nadzorem autorskim – nowa wersja możliwa jest do pobrania, (po zalogowaniu się) z naszej strony internetowej. (RATUSZ / Księgowość budżetowa / BudżetRB)

Uwaga - dotycząca jednostek budżetowych sporządzających sprawozdanie RB-34 -
(kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych) !!!

1. Jednostki budżetowe, sporządzające sprawozdania wyłącznie w oparciu o program BudżetRB:
  Konieczne jest pobranie nowego zestawu danych (pliku xml)  wygenerowanego w Urzędzie Miasta za pomocą nowej wersji        programu BUDŻET (w którym zdefiniowany będzie parametr rodzaje zadań do sprawozdania RB-34);

2. Jednostki budżetowe, sporządzające sprawozdania w oparciu o program BUDŻET w jednej z poniższych konfiguracji:
  - z programu BUDŻET do modułu BudżetRB;
  - z programu FK DOS do programu BUDŻET i dalej do modułu BudżetRB;
  - FK Windows, BUDŻET w wersji 5.4, BudżetRB;
  Konieczna jest aktualizacja programu BUDŻET i zdefiniowanie parametru rodzaje zadań do sprawozdania RB-34.

3. Jednostki budżetowe, użytkujące programy w konfiguracji FK Windows, BUDŻET w wersji 5.3 lub starszej, BudżetRB:
  Konieczna jest aktualizacja programów BUDŻET i FK oraz zdefiniowanie parametru rodzaje zadań do sprawozdania RB-34.