W związku ze zmianami zasad prowadzenia rachunkowości jednostek administracji publicznej wprowadzonymi  przez  Ministra Finansów w rozporządzeniach:


- z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego [Dz.U. nr 112 poz. 761],

- z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych [Dz.U. nr 142 poz.1020]

przygotowujemy spotkanie dla Użytkowników wersji WINDOWS systemów finansowo-księgowych autorstwa firmy REKORD pod hasłem: "Szczególne zasady rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego - nowa funkcjonalność systemów finansowo-księgowych REKORD w świetle rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 czerwca i 28 lipca 2006r".

Podczas szkolenia zostaną omówione:
" zmiany programowe dokonane w poszczególnych modułach celem dostosowania do w/w zmian prawnych, w szczególności procedury wspomagające obsługę kont pozabilansowych w zakresie rejestracji i rozliczania planu budżetowego oraz zaangażowania, jak również zmiany
w sprawozdawczości finansowej,
" procedury zamknięcia i otwarcia roku księgowego, wpływ rozporządzeń prawnych opublikowanych w 2006 r. na sposób obsługi programu na przełomie lat obliczeniowych,
" kierunki rozwoju modułu do obsługi budżetu gminy z uwzględnieniem współpracy z programem BeSTi@.

Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania systemów finansowo-księgowych.

Serdecznie zapraszamy Użytkowników systemu FINANSE [WINDOWS] w piątek
3 listopada 2006 r. na godz. 9.30 do Ośrodka Szkoleniowego REKORD w Bielsku-Białej przy
ul. Startowej 13.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń planujemy powtórzenie szkolenia w dniu 7 listopada 2006 r.  

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonym formularzu do dnia 26.10.2006r. oraz uiszczenie stosownej opłaty w wysokości 190 zł od osoby do dnia poprzedzającego szkolenie. Honorowane będą rabaty wynikające z umów nadzoru autorskiego, serwisowych i konserwacyjnych.

Opracował: Wojciech Michalik