Dla użytkowników systemu PŁACE w wersji DOS oferujemy nowy moduł PFRON - eksportujący pliki

10 luty 2004

Zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne ujęte w ewidencji prowadzonej przez Fundusz (i spełniającym dodatkowe warunki opisane w ustawie) przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa miesiące.

Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca składa Zarządowi Funduszu między innymi:
1). miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych - w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy (Inf-D oraz Inf-DP),
2). wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące - do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy (Wn-D).
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 5 niepełnosprawnych muszą transmitować dane w formie dokumentu elektronicznego oraz pobierać drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.
Pierwsza wersja naszego programu koncentruje się na informacjach Inf-D oraz Inf-DP, dla których pierwszy termin upływa 14 lutego br.
Wersja docelowa będzie także eksportować wnioski Wn-D i będzie dostępna do końca lutego.