Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – nowe wersje programów

29 wrzesień 2005

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz 1426) pragniemy poinformować, iż w chwili obecnej prowadzimy prace programistyczne dostosowujące oprogramowanie do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.

W świetle w/w rozporządzenia sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego powinny być sporządzone wg nowych zasad począwszy od III kwartału 2005 roku,
Podstawowe zmiany dotyczą m.in. sprawozdań RB-27S, RB-27ZZ, RB-30, RB-31, RB-33, RB-50.
Pojawiły się także dwa nowe sprawozdania:
- kwartalne sprawozdanie RB-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych;
- roczne sprawozdanie RB-WS – o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Wersje programów dla jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego i zakładów budżetowych, umożliwiające sporządzenie sprawozdań jednostkowych dostępne będą do pobrania z naszej strony internetowej od dnia 3.10.2005 r. (termin sporządzania sprawozdań i przekazywania ich do JST – do 10.10.2005)

Spodziewamy się, że wersje programów dla jednostek samorządu terytorialnego umożliwiające ewidencjonowanie sprawozdań jednostkowych oraz tworzenie przez JST sprawozdań zbiorczych i przekazywanie ich do RIO, w formie eksportu danych do programu BUDZET ST II dostępne będą do pobrania z naszej strony internetowej od dnia 10.10.2005 r. (termin sporządzania sprawozdań zbiorczych i przekazywania ich do RIO – do 25.10.2005)
Jednak ze względu na konieczność sprawdzenia poprawności eksportu zmienionych sprawozdań do programu BUDZET ST II oczekujemy na udostępnienie gminom przez Regionalne Izby Obrachunkowe nowej wersji programu BUDZET ST II.
                   
Informujemy, iż w najbliższym czasie zostaną wprowadzone zmiany w programie Finansowo-Księgowym umożliwiające ewidencjonowanie danych wg klasyfikacji wydatków strukturalnych określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr  285, poz 2851), co będzie podstawą do sporządzenia rocznego sprawozdania RB-WS.

Pragniemy także zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które wprowadza nowe konta księgowe dla planów kont oraz obliguje kierowników jednostek i placówek do dostosowania zasad rachunkowości do zasad wynikających z tego rozporządzenia oraz przeniesienia sald kont dotychczasowych na konta wprowadzone tym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 września 2005 r.