ratusz

RATUSZ®

jest jednym z wiodących systemów na polskim rynku oprogramowania, który w sposób kompleksowy wspomaga pracę jednostek administracji publicznej. Skuteczne zarządzanie miastem jest możliwe dzięki wsparciu obszarów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, księgowością budżetowa, zasobami ludzkimi, prowadzeniem ewidencji, zarządzaniem dokumentami, elektronicznymi usługami publicznymi, a także kontrolą i analizą realizacji zadań. Poszczególne moduły systemowe pakietu dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego z szerokim uwzględnieniem ich jednostek organizacyjnych, co przekłada się na poprawę jakości i efektywności realizowanych procesów, a także oszczędność i standaryzację podstawowych czynności.
 • Wsparcie
  procesu decyzyjnego oraz efektywne zarządzanie finansami
 • Integracja
  głównych obszarów działalności
 • Dostosowanie
  do specyfiki danej jednostk administracyjnej
 • Otwartość
  umożliwiająca integrację z urządzeniami oraz oprogramowaniem zewnętrznym
 • Automatyzacja
  wymiany danych
 • Bezpieczeństwo
  informacji

Opłaty

Pakiet Opłaty umożliwia kompleksową obsługę dochodów urzędów miast i gmin z tytułu różnego rodzaju opłat osób fizycznych i prawnych.

SYSTEMY EWIDENCYJNE I PREZENTACJI DANYCH

Systemy ewidencyjne w dużej mierze wspomagają zarządzanie. Możliwe jest dzięki nim tworzenie ewidencji, rejestrów i archiwów, a także raportów i podsumowań zgodnych z aktualnymi potrzebami Klienta, które mogą być prezentowane również na mapach.

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Pakiet Księgowość budżetowa usprawnia realizację zadań związanych z ewidencją i rozliczeniem budżetu. Pakiet księgowości budżetowej jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego i podległych im jednostek i zakładów budżetowych.

PODATKI LOKALNE

Systemy podatkowe autorstwa Rekordu umożliwiają kompleksową obsługę dochodów z tytułu podatków, usprawniając wszelkie działania w tym zakresie. Szybkość i sprawność procesów zachodzących w systemie wpływa pozytywnie na urząd jako organizację, przyspieszając i automatyzując wiele zachodzących w nim procesów przy jednoczesnym bezpieczeństwie i pewności poprawnego wykonywania zadań.

EURZĄD

eUrząd umożliwia bieżącą obsługę interesantów. Dzięki platformie, zdalnie i w pełni zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji, można przeglądać informacje publiczne z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu lub informacje spersonalizowane wymagające uwierzytelnienia. Służy on także do wymiany informacji między urzędem a Klientem i umożliwia dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych.

ZASOBY LUDZKIE

Pakiet oprogramowania Zasoby Ludzkie zapewnia pełną obsługę zagadnień dotyczących ewidencji pracowników, dzięki czemu wszystkie niezbędne dokumenty przekazywane są do ZUS i Ministerstwa Finansów. Dzięki automatycznym powiadomieniom można otrzymać dowolne dane wygenerowane w wyniku wykonania zaplanowanego działania, status wykonywanych działań lub informacje o danych w bazie. Łatwy dostęp do swoich danych kadrowo – płacowych ma także pracownik, który w łatwy sposób może zmieniać swoje dane, składać różnego rodzaju wnioski, zlecać zastępstwa czy tworzyć zestawienia.

EDOKUMENT

eDokument umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Aplikacja umożliwia wykorzystanie kartoteki osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych z systemów podatkowych. Dla wszystkich systemów dziedzinowych objętych integracją z eDokumentem istnieje także wspólne repozytorium, w którym przechowywane są pliki.

LIDER

System Lider kompleksowo wspiera zarządzanie gminą, gromadząc i przetwarzając informacje z systemów Rekordu oraz systemów zewnętrznych. System daje szybki i łatwy wgląd w dane z całego obszaru działalności organizacji. Kluczowe wskaźniki są prezentowane na pulpitach menadżerskich w czasie rzeczywistym, a wielowymiarowe analizy, w tym wizualizacje na mapach, przedstawiają wyczerpujący obraz instytucji.