Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej

Jednym z najistotniejszych aspektów współczesnej logistyki jest śledzenie przepływu materiałów, towarów, wyrobów w łańcuchu dostaw, rozumiane jako rejestrowanie aktualnego miejsca przebywania danej jednostki logistycznej w łańcuchu. Może się to odbywać albo na podstawie informacji przenoszonych do systemu informatycznego poprzez ich aktualizację wprost z dokumentów logistycznych (faktury, dowody wydania, dokumenty obrotu mag., etc.), albo poprzez automatyczne odczytywanie informacji zawartych wprost na opakowaniach jednostek logistycznych.

Automatyczna identyfikacja materiału

Jednym z najistotniejszych aspektów współczesnej logistyki jest śledzenie przepływu materiałów, towarów, wyrobów w łańcuchu dostaw, rozumiane jako rejestrowanie aktualnego miejsca przebywania danej jednostki logistycznej w łańcuchu. Może się to odbywać albo na podstawie informacji przenoszonych do systemu informatycznego poprzez ich aktualizację wprost z dokumentów logistycznych (faktury, dowody wydania, dokumenty obrotu mag., etc.), albo poprzez automatyczne odczytywanie informacji zawartych wprost na opakowaniach jednostek logistycznych.

Pierwszy z wymienionych sposobów związany jest z niebezpieczeństwem utraty korelacji pomiędzy informacjami występującymi na dokumencie, a fizycznymi informacjami o miejscu pobytu / zawartości jednostki logistycznej.

Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowejAutomatyczna identyfikacja daje znacząco większą pewność, że w danym momencie rejestrowany jest właściwy towar podlegający wymianie w łańcuchu dostaw.

Oprócz ww. aspektów nie można pominąć także znacznego usprawnienia i przyspieszenia operacji związanych z rejestracją obrotu logistycznego wspomaganej automatyczną identyfikacją (m.in. mniejsza ilość osób zaangażowanych w proces, znacząco krótszy czas rejestracji).

Wymiana towarów, surowców, wyrobów pomiędzy dostawcami i odbiorcami realizowana w środowisku otwartym wymaga stosowania standardów identyfikacyjnych zrozumiałych zarówno dla dostawcy jak i odbiorcy w dowolnym miejscu łańcucha.


Nośnikiem informacji identyfikującej zasadniczo mogą być:

1)Kody kreskowe - graficzne odzwierciedlenie określonych znaków poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według przyjętych reguł budowy danego kodu (symboliki).


Podstawowe rodzaje kodów to: linearne (liniowe) i dwuwymiarowe (2D).                   

kody kreskowe

Porównanie budowy przykładowych kodów (kolejno): dwuwymiarowego i liniowego

Kody liniowe, pomimo iż posiadają stosunkowo niewielką pojemność informacyjną, są obecnie powszechnie stosowane do znakowania i identyfikacji towarów, materiałów, itp. (Klasyfikacja i kodowanie materiałów, półwyrobów, wyrobów i innych zasobów ). Alternatywę dla kodów liniowych stanowią coraz bardziej popularne obecnie kody 2D. Kod dwuwymiarowy pozwala na zapis wielokrotnie większej ilości informacji bez zwiększania powierzchni kodu.

2)Tagi RFID (ang. Radio Frequency Identification) to technologia, która umożliwia kontrolę przepływu towarów w oparciu o fale radiowe. Odczyt i zapis danych odbywa się zdalnie, w czasie rzeczywistym, co przyspiesza i automatyzuje wszystkie procesy.

System RFID działa w oparciu o następujące urządzenia:
 • tag (transponder) pasywny lub aktywny;
 • antenę;
 • < urządzenie czytająco-programujące (czytnik, terminal), które zawiera nadajnik i dekoder 

image005
Przykład bramki wjazdowej RFID realizującej automatyczną identyfikację towaru

Generalnie zaletą tagów RFID jest możliwość wdrożenia w warunkach, w których nie sprawdzają się tradycyjne etykiety z kodami kreskowymi. 

Autoamtyzacja w przedsiębiorstwach

Oferta jest skierowania przede wszystkim do przedsiębiorstw, które są zainteresowane wprowadzeniem / poprawieniem identyfikowalności towarów, surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych w przepływach logistycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych (bezpośrednia współpraca w układzie dostawca-odbiorca). Jest to także oferta dla firm, które z różnych przyczyn są zainteresowane zmianą w technologii automatycznej identyfikacji (np. w obrębie stosowanych nośników, urządzeń, systemów informatycznych), a także usprawnieniem i przyspieszeniem procesu wystawiania dokumentów logistycznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani:
 • usprawnieniem własnej gospodarki magazynowej w zakresie wystawiania dokumentów obrotu magazynowego w układzie on-line (z wykorzystaniem etykiet identyfikacyjnych);
 • usprawnieniem przeprowadzania inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych;
 • zautomatyzowaniem systemu lokalizacji jednostek logistycznych na magazynie;
 • przygotowaniem własnego systemu logistycznego do integracji z systemem Państwa odbiorców, etc.


zapraszamy do skorzystania z naszych usług konsultingowych.

Rozwiązania technologiczne dla firm

W trakcie wykonywania projektu będziemy koncentrować się głównie na:

 • procesach - by razem z Państwem znaleźć najlepsze rozwiązania technologiczne, które poprawią istniejące procesy logistyczne oraz docelowo wpłyną na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa;
 • systemach IT - odpowiednie oprogramowanie jest kluczowym elementem powodzenia tego projektu. Będziemy proponować implementację systemów, które zapewnią optymalną funkcjonalność z punktu widzenia automatyzacji procesów logistycznych lub (w miarę istniejących możliwości) będziemy proponować integrację z systemami już przez Państwa eksploatowanymi;
 • sprzęcie – wraz z oprogramowaniem stanowi komplet i decyduje o jakości i sprawności całego systemu. Dobór odpowiednich parametrów: skanerów, terminali, drukarek, identyfikatorów, paneli, bramek, etc. będzie istotną częścią projektu.
 • korzyściach finansowych dla Klienta – wstępnie spróbujemy przeanalizować, czy zaproponowany system IT wraz z infrastrukturą techniczną przyniesie zakładane korzyści finansowe.


Proponujemy wykorzystanie narzędzi analitycznych do znalezienia odpowiedzi na pytania:
 • Czy system logistyczny Twojej firmy jest optymalny?
 • Czy system efektywnie wspiera realizację celów strategicznych firmy?
 • Czy nadal tkwią w nim rezerwy, których wykorzystanie może wpłynąć na poprawę konkurencyjności?


Odpowiedzi na te i inne pytania w połączeniu z obserwacją analizowanego łańcucha logistycznego, obserwacją pracowników w ich miejscach pracy, zebranymi dokumentami (formularzami, raportami, etc.) pozwolą w większości przypadków na efektywne opracowanie projektu.

Automatyczna identyfikacja w obszarze gospodarki magazynowej

W wyniku przeprowadzonych prac konsultingowych otrzymają Państwo opracowany projekt funkcjonalny systemu wspomagającego proces automatycznej identyfikacji w obszarze gospodarki magazynowej i łańcucha dostaw wraz z ogólnymi założeniami dotyczącymi infrastruktury technicznej do realizacji ww. systemu.

Informacje zebrane i udokumentowane w ww. projekcie będą wystarczające do opracowania szczegółowej oferty na system informatyczny (samodzielny system lub integrowany z systemem wskazanym przez Klienta) i infrastrukturę techniczną u wybranego przez Państwa dostawcy rozwiązań informatycznych.