moduły systemu rekord.erp

Termin ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) kojarzy się zazwyczaj z konkretnym systemem komputerowym wspomagającym zarządzanie i realizację wszystkich podprocesów procesu produkcyjnego w organizacji. Należy jednak pamiętać, że ERP w szerszym znaczeniu reprezentuje określony model (strategię) sterowania procesem produkcyjnym.

Postęp w informatyzacji wraz z coraz większymi możliwościami zastosowania zintegrowanych baz danych skutkował powstaniem w latach sześćdziesiątych XX wieku systemu MRP (ang. Material Requirements Planning – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego), który został ukierunkowany na procesy produkcyjne powiązane z procesami planowania potrzeb materiałowych. W następnych latach MRP zostało rozszerzone o model planowania potrzeb materiałowych o zamkniętej pętli (ang. Closed Loop MRP – MRP w zamkniętej pętli), co pozwalało reagować na zmieniające się parametry produkcji. Ponadto oprócz aspektu planowania potrzeb materiałowych, pojawił się aspekt kontroli procesu produkcyjnego, realizacji zamówień zakupowych oraz spływu: materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych do magazynu. Kolejny model to MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Zawierał on elementy związane ze sferą sprzedaży oraz bilansowaniem zasobów produkcyjnych. Rekord.ERP (wtedy MANAGER II) jako pierwszy z polskich produktów spełniał standard MRP II, co zostało potwierdzone certyfikatem już w 1998 roku.

Terminu Enterprise Resource Planning po raz pierwszy użyto w 1990 roku. Obecne systemy ERP stanowią rozwinięcie modelu MRP II o odpowiednio rozbudowane procedury wspomagające procesy decyzyjne, procedury wykorzystujące bazy wiedzy (ang. know-how) przedsiębiorstwa oraz realizujące ideę sztucznej inteligencji. Zadaniem tych systemów jest pełna integracja wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. W Rekord.ERP są to produkcja, marketing, finanse, strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem itd. Ponadto systemy ERP pozwalają na stosowanie mechanizmów umożliwiających symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych.

Następnym krokiem w rozwoju był model ERP II. W odróżnieniu od systemów ERP, obok zarządzania i optymalizacji wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, dostarcza on bieżących i niezbędnych informacji do współpracy z partnerami biznesowymi w ramach rynków elektronicznych.

Obecnie za wdrażaniem w przedsiębiorstwach systemów ERP przemawiają następujące czynniki:

 • rynek wymaga coraz to nowych wyrobów produkowanych w coraz krótszych seriach i coraz krótszym cyklu życia,
 • wzrastająca konkurencja wymusza na przedsiębiorstwie coraz wyższą elastyczność każdego z podsystemów jego działania,
 • obieg informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami powinien być maksymalnie skrócony i uproszczony.

Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pełni polskim oprogramowaniem, dostosowanym do oczekiwań przedsiębiorców, jak również spełnia wymogi stawiane systemom klasy ERP. Program obsługuje cały obszar działalności przedsiębiorstwa, od momentu planowania i zaopatrzenia, poprzez produkcję, aż po zbyt i dystrybucję wyrobów. Jednocześnie wspomaga zarządzanie poprzez moduły kadrowo-płacowe, księgowo-finansowe, raportowanie i ostrzeganie o zdarzeniach, jak i internetowy system wspomagania decyzji czyli narzędzie Business Intelligence jakim jest  program LIDER.

Główne cechy pakietu to:

 

Grupy narzędzi, wchodzących w skład pakietu Rekord.ERP to:

 • CRM
 • Produkcja
 • Finanse
 • Logistyka
 • Systemy Analityczne
 • Zasoby Ludzkie

 

System ERP - korzyści wynikające z wdrożenia:

 • elastyczna integracja procesów wewnętrznych,
 • wydajna komunikacja z otoczeniem,
 • modułowa budowa systemu zapewniająca jego dużą skalowalność,
 • otwartość systemu pozwala dopasować funkcjonalności do potrzeb organizacji.

Po podstawowym przeszkoleniu administratorzy mogą wpływać na funkcjonalność, budować raporty i widoki analityczne, a także integrować system z aplikacjami zewnętrznymi jak programy CAD, interfejsy maszyn CNC, platformy EDI. System Rekord.ERP jest ponadto wyposażony w wewnętrzny język aplikacji, dzięki któremu dział informatyczny w firmie klienta może dostosowywać oraz rozwijać oprogramowanie bez udziału Rekordu SI. Dzięki otwartości i elastyczności system ERP rozwija się wraz z firmą klienta, a jego funkcjonalność jest na bieżąco poszerzana, tak by dostępne funkcjonalności mogły przekładać się na efekty biznesowe. Współautorami systemu są jego użytkownicy, którzy sami wprowadzają nowe funkcje czy też inspirują pracowników Rekordu SI do zmian i dalszego rozwoju.

Rekord.ERP to nie tylko dobry system, ale też skuteczne wdrożenia. Blisko 100% z nich zakończyło się uzyskaniem wszystkich przyjętych założeń. Tak dobry wynik jest efektem przyjętej metodyki wdrożeniowej, której główne założenia to adekwatna struktura projektowa, ukierunkowanie na jasno zdefiniowane cele oraz symulacja pracy systemu przed jego ostatecznym wdrożeniem.

 

Bibliografia:

 • Z. Banaszak, S. Kłos, J. Mleczko, Zintegrowane Systemy Zarządzania, PWE, Warszawa 2011 (wyd. II rozszerzone, 2016),
 • G. Gunia, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej, Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała, 2010,
 • J. Mleczko, Komputerowo wspomagane zarządzanie wytwarzaniem (na przykładzie oprogramowania Rekord.ERP), Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała, 2008,
 • J. Mleczko, Planowanie produkcji jednostkowej i małoseryjnej w MŚP, Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała, 2018