klasyfikacja i kodowanie materiałów

Identyfikowanie produktów w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie musi istnieć możliwość jednoznacznego i nieomylnego nazwania każdego przedmiotu (głównie wyrobów, półfabrykatów oraz materiałów i surowców biorących udział w procesie wytwórczym), a także każdej osoby, zasobu wytwórczego i każdego stanu rzeczy (zadania, zlecenia, czynności itd.). Można tego dokonać za pomocą nazwy lub określenia, jednakże z powodu różnorodności i mnogości nazywanych obiektów staje się to zbyt długie i nieporęczne. Dlatego oprócz używania skrótów pojęć ogólnie stosuje się numery (kody). Dzięki numerowi można rozpoznać, określić, nazwać i przyporządkować numerowany obiekt. W związku z tym rozróżnia się funkcje numerów, przedstawione na rysunku poniżej:

Podstawowe funkcje kodów/numerów

Podstawowe funkcje kodów/numerów


A) Oznaczenia identyfikujące.

Numer identyfikacyjny powinien spełniać następujące wymagania:
 • jednoznaczność - każdy z numerowanych obiektów może posiadać tylko jeden numer identyfikacyjny (żadnej podwójnej lub wielokrotnej numeracji);
 • odporność (niezmienność) - numer identyfikacyjny powinien tak długo pozostać niezmieniony, jak długo istnieje numerowany obiekt.


B) Oznaczenia klasyfikujące (numery klasyfikacyjne).

Obiekt numerowany jest sklasyfikowany jeśli za pomocą jego numeru można go przyporządkować pewnej grupie (klasie), utworzonej zgodnie z podanymi kryteriami.

Numery klasyfikacyjne czy porządkowe w przeciwieństwie do numerów identyfikacyjnych nie służą jednoznacznemu określeniu pojedynczego, numerowanego obiektu lecz całej klasy lub grupy numerowanych obiektów.

image003

Schemat numeryczny systemu klasyfikacji wg IOPM

Wykorzystanie systemów klasyfikacji i kodowania

Analiza przeznaczona jest między innymi dla:

 1. Nowopowstających przedsiębiorstw, będące w trakcie organizacji procesu wytwórczego.
 2. Przedsiębiorstw istniejących na rynku, które:
  1. do tej pory nie wykorzystywały systemów klasyfikacji i kodowania;
  2. wykorzystują systemy kodowania, ale z różnych przyczyn decydują się na rewizję obecnie stosowanych rozwiązań (niewydolność systemu numeracji np. ze względu na zmianę profilu produkcji, rozwój organizacyjny, wcześniejsze błędy projektowe. itp.).

W grupie firm chcących przebudować dotychczasowy system kodowania,  szczególnie chcemy skoncentrować się na firmach, które:

 • podjęły decyzję o wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego i decydują się na rewizję obecnie stosowanych systemów kodowania (przedwdrożeniowa rewizja systemów numeracji);
 • wdrożyły Zintegrowany System Informatyczny i w trakcie jego eksploatacji decydują się na rewizję zastosowanych systemów kodowania (powdrożeniowa rewizja systemów numeracji).

Tworzenie klasyfikacji kodowania

W zależności od adresata i jego potrzeb, w naszej analizie będziemy:
 • tworzyć schematy, plany numeryczne (pomocniczo, dla zobrazowania zakresu analizy);
 • uzupełniać plany numeryczne o tabele kodowania / dekodowania;
 • budować klasyfikatory lub ich części w oparciu o dostępne katalogi branżowe, kody PKWiU, EAN, etc.;
 • budować systemy klasyfikacji w oparciu o procesy kojarzenia podobieństw;
 • bazować na tzw. „najlepszych praktykach” i własnej bazie rozwiązań stworzonych dla klientów działających w zbliżonych branżach.

Graficzna prezentacja schematu kodowania

W wyniku przeprowadzonych prac konsultingowych otrzymają Państwo  opracowany schemat kodowania / klasyfikacji w formie graficznego planu numerycznego lub opisowo-graficznego schematu kodowania. Jeżeli w ramach zaproponowanego rozwiązania został opracowany klasyfikator, to zakresie prac dodatkowych może on zostać wprowadzony (zaimplementowany) do wskazanego przez Państwa systemu informatycznego (w miarę posiadanej funkcjonalności).

image005

Fragment planu numerycznego (o budowie hierarchicznej) do ogólnej klasyfikacji.