planowanie potrzeb materiałowych

Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. Ponoszone koszty zakupu surowców, materiałów i części decydują więc nie tylko o koszcie wyrobu gotowego, ale również o marży, jaką przedsiębiorstwo będzie mogło osiągnąć przy jego sprzedaży. Duże znaczenie dla wyniku finansowego wielu przedsiębiorstw mają również koszty związane z utrzymywaniem zapasów i to zarówno materiałów, jak i wyrobów gotowych.

Planowanie produkcji a zarządzanie materiałami

Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. Ponoszone koszty zakupu surowców, materiałów i części decydują więc nie tylko o koszcie wyrobu gotowego, ale również o marży, jaką przedsiębiorstwo będzie mogło osiągnąć przy jego sprzedaży. Duże znaczenie dla wyniku finansowego wielu przedsiębiorstw mają również koszty związane z utrzymywaniem zapasów i to zarówno materiałów, jak i wyrobów gotowych.

Podstawowe problemy zarządzania zapasami materiałowymi obejmują następujące zagadnienia:
 • określenie poziomu zapasów materiałowych, zapewniającego ciągłość procesu produkcyjnego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów utrzymania zapasów;
 • politykę dostaw, kształtującą strukturę ilościowo-jakościową zapasów, a poprzez ceny materiałów nabywanych z dostępnych źródeł, wpływającą na kształtowanie się kosztów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa;
 • wybór strategii ustalania zapotrzebowania na materiały i towary opartej o zapotrzebowanie niezależne lub zależne;
 • minimalizowanie kosztów obsługi zapasów, na które wpływają poziom zapasów i szybkość ich rotacji.

Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwach

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych, w których istotnym elementem kosztowym procesu produkcyjnego są koszty zaopatrzenia i magazynowania;
 • przedsiębiorstw, które dostrzegają  problemy w obszarach związanych z procesami zarządzania materiałami;
 • firm, które dostrzegają potrzebę doskonalenia procesów w obszarze zarządzania zapasami i które widzą potencjalne korzyści z udoskonalenia działań w tym obszarze;
 • przedsiębiorstw poszukujących narzędzi wspomagających procesy zarządzania w obszarze gospodarki materiałowej;
 • przedsiębiorstw, które posiadając system informatyczny, nie wykorzystują w pełni jego możliwości lub nie wiedzą jak skorzystać z posiadanych informacji do udoskonalania procesów związanych z zaopatrzeniem i magazynowaniem.


modele określania zapotrzebowania
Podstawowe modele określania zapotrzebowania

Analiza gospodarki materiałowej

Kompleksowa analiza składa się z dwóch podstawowych faz: analizy stanu obecnego oraz opracowania propozycji rozwiązań mających wpłynąć poprawę procesów w obszarze zarządzania zapasami.

 1) Analiza bieżącej sytuacji organizacji w zakresie gospodarki materiałowej np.:

 • analiza ilościowa i wartościowa zapasów materiałowych;
 • analiza struktury zapasów materiałowych (analiza ABC, XYZ);
 • analiza kosztów gospodarki materiałowej;
 • analiza dostępnych źródeł danych przydatnych do optymalizacji gospodarki materiałowej.

2) Opracowanie, analiza i wdrożenie nowych rozwiązań, mających na celu racjonalizację działań w obszarze zarządzania zaopatrzeniem i magazynowaniem materiałów np.:

 • analiza możliwych sposobów planowania potrzeb materiałowych (minimalne stany zapasów, procedura MRP, ...);
 • dobór właściwych modeli realizacji dostaw dla poszczególnych grup zapasów;
 • ustalenie racjonalnych wielkości oraz cykli realizacji dostaw;
 • określenie poziomów „zapasów bezpieczeństwa”;
 • ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów materiałowych;
 • sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych;
 • analiza możliwości wykorzystania dostępnych w firmie danych (np. z systemów komputerowych) do zarządzania gospodarka materiałową;
 • zaproponowanie metod i narzędzi zarządzania zapasami materiałowymi.

Optymalizaca zapasów w przedsiębiorstwie

W wyniku przeprowadzonych prac powstaje kompleksowa analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz proponowanych rozwiązań w obszarze sterowania i optymalizacji zapasów, począwszy od procedur planowania potrzeb materiałowych, poprzez realizację dostaw i optymalizację poziomu zapasów materiałowych aż do analizy kosztowej zarządzania zapasami. Zaproponowane zostaną metody i narzędzia racjonalizacji działań w tym obszarze.

Nie mniej istotnym efektem realizacji projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za gospodarowanie zapasami w zakresie analizy i oceny zapasów w przedsiębiorstwie, określania optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określania zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz metod zarządzania zapasami.


modele realizacji dostwa
Modele realizacji dostaw


tworzenie zamówień

Tworzenie zamówień zaopatrzeniowych w oparciu o zapotrzebowanie zależne