Pakiet RATUSZ® jest jednym z wiodących systemów na polskim rynku oprogramowania, który w sposób kompleksowy wspomaga pracę jednostek administracji publicznej. Skuteczne zarządzanie miastem jest możliwe dzięki wsparciu obszarów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, księgowością budżetowa, zasobami ludzkimi, prowadzeniem ewidencji, zarządzaniem dokumentami, elektronicznymi usługami publicznymi, a także kontrolą i analizą realizacji zadań. Poszczególne moduły systemowe pakietu dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego z szerokim uwzględnieniem ich jednostek organizacyjnych, co przekłada się na poprawę jakości i efektywności realizowanych procesów, a także oszczędność i standaryzację podstawowych czynności.
  • wsparcie procesu decyzyjnego oraz efektywne zarządzanie finansami
  • integracja głównych obszarów działalności
  • dostosowanie do specyfiki danej jednostk
  • otwartość umożliwiająca integrację z urządzeniami oraz oprogramowaniem zewnętrznym
  • pełna automatyzacja wymiany danych
  • bezpieczeństwo informacji

OPŁATY

Pakiet Opłaty umożliwia kompleksową obsługę dochodów urzędów miast i gmin z tytułu różnego rodzaju opłat osób fizycznych i prawnych.

SYSTEMY EWIDENCYJNE I PREZENTACJI DANYCH

Systemy ewidencyjne w dużej mierze wspomagają zarządzanie. Możliwe jest dzięki nim tworzenie ewidencji, rejestrów i archiwów, a także raportów i podsumowań zgodnych z aktualnymi potrzebami Klienta, które mogą być prezentowane również na mapach.

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Pakiet Księgowość budżetowa usprawnia realizację zadań związanych z ewidencją i rozliczeniem budżetu. Pakiet księgowości budżetowej jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego i podległych im jednostek i zakładów budżetowych.

PODATKI LOKALNE

Systemy podatkowe autorstwa Rekordu umożliwiają kompleksową obsługę dochodów z tytułu podatków, usprawniając wszelkie działania w tym zakresie. Szybkość i sprawność procesów zachodzących w systemie wpływa pozytywnie na urząd jako organizację, przyspieszając i automatyzując wiele zachodzących w nim procesów przy jednoczesnym bezpieczeństwie i pewności poprawnego wykonywania zadań.

EURZĄD

eUrząd umożliwia bieżącą obsługę interesantów. Dzięki platformie, zdalnie i w pełni zgodnie z procedurami bezpieczeństwa informacji, można przeglądać informacje publiczne z danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędu lub informacje spersonalizowane wymagające uwierzytelnienia. Służy on także do wymiany informacji między urzędem a Klientem i umożliwia dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznych.

ZASOBY LUDZKIE

Pakiet oprogramowania Zasoby Ludzkie zapewnia pełną obsługę zagadnień dotyczących ewidencji pracowników, dzięki czemu wszystkie niezbędne dokumenty przekazywane są do ZUS i Ministerstwa Finansów. Dzięki automatycznym powiadomieniom można otrzymać dowolne dane wygenerowane w wyniku wykonania zaplanowanego działania, status wykonywanych działań lub informacje o danych w bazie. Łatwy dostęp do swoich danych kadrowo – płacowych ma także pracownik, który w łatwy sposób może zmieniać swoje dane, składać różnego rodzaju wnioski, zlecać zastępstwa czy tworzyć zestawienia.

EDOKUMENT

eDokument umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Aplikacja umożliwia wykorzystanie kartoteki osób prawnych (kontrahentów) i osób fizycznych z systemów podatkowych. Dla wszystkich systemów dziedzinowych objętych integracją z eDokumentem istnieje także wspólne repozytorium, w którym przechowywane są pliki.

LIDER

System Lider kompleksowo wspiera zarządzanie gminą, gromadząc i przetwarzając informacje z systemów Rekordu oraz systemów zewnętrznych. System daje szybki i łatwy wgląd w dane z całego obszaru działalności organizacji. Kluczowe wskaźniki są prezentowane na pulpitach menadżerskich w czasie rzeczywistym, a wielowymiarowe analizy, w tym wizualizacje na mapach, przedstawiają wyczerpujący obraz instytucji.

SPK

System informowania mieszkańców umożliwia powiadamianie o różnego rodzaju wydarzeniach (imprezy, utrudnienia) oraz sprawach dotyczących konkretnej osoby, w przypadku których informacje generowane są z systemów dziedzinowych (termin ważności zezwolenia, przeterminowana rata podatku, itp.).

Wiadomości Ratusz

Szanowni Państwo, Jak co roku,  mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie  „Systemy finansowo-budżetowe na przełomie roku”, które odbędzie się w dniach:  19 grudnia 2017 (tj. wtorek) oraz  11 i 12...

Artykuły Ratusz

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadziła ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz.1649)....

Nasi klienci

  • Urzędy Miast
  • Urzędy Gmin
  • Starostwa
  • Jednostki Organizacyjne