22 maja podczas spotkania przedstawicieli Rekord SI z władzami Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice odbyło się oficjalne zakończenie projektu „e-Usługi w Gminie Niepołomice” (protokół odbioru końcowego podpisany został 28 marca). Tym samym Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach dołączył do grona samorządów korzystających i udostępniających elektroniczne usługi publiczne w zakresie e-administracji.

Bezpośrednim celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego, który gromadzi, przetwarza oraz udostępnia odbiorcom – zarówno z samego urzędu, jak też spoza tej instytucji - kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane na temat gminy oraz jej zasobów, spraw obywatelskich, rozliczeń, finansów etc.
Drogą elektroniczną można realizować sprawy dotyczące podatków, gospodarki odpadami, płatności internetowe, a także sprawdzić stan zobowiązań.

Nie wychodząc z domu można sprawdzić stan procedowanej sprawy czy prowadzić elektroniczną korespondencję z pracownikami urzędu, która możliwa jest dzięki elektronicznemu obiegowi informacji.

W urzędzie powstało również stanowisko Profilu Zaufanego. To oznacza utworzenie w Niepołomicach Profilu Zaufanego ePUAP oraz przejście całej procedury potwierdzającej utworzenie tegoż profilu. System pozwala również na otrzymywanie powiadomień poprzez sms, e-mail bądź aplikację mobilną.


W ramach niniejszego projektu udostępniono następujące usługi:
1. Usługi na piątym poziomie dojrzałości (7 szt.):
a) Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych,
b) Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych,
c) Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych,
d) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych,
e) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
f) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania,
g) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy.

2. Usługi na trzecim poziomie dojrzałości obejmują możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących formularzy:
a) o założenie konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych,
b) o dezaktywację konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych,
c) sprawozdania od firmy wywozowej.

3. Usługi na pierwszym poziomie dojrzałości:
a) Stan spraw osób fizycznych i prawnych,
b) Udostępnienie informacji o korespondencji,
c) Informacje o mieniu gminy,
d) Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie,
e) Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
f) Ewidencja licencji transportu drogowego – udostępnienie informacji dotyczących: wydanych zezwoleń, licencje, wypisy.


Wdrożenie powyższych innowacji ma bezpośrednie przełożenie na efektywność pracy urzędu i lepszy poziom świadczenia usług, co odczuwają przede wszystkim mieszkańcy gminy, których obsłużenie trwa o wiele krócej. Projekt pozwala ograniczyć koszty, związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Niepołomicach. Ułatwiony jest proces rozpoczynania działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy. W wyniku realizacji projektu - poprzez upowszechnienie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych systemów informatycznych, w ramach kontaktów, utrzymywanych z administracją publiczną - podwyższone zostały kwalifikacje pracowników urzędu oraz mieszkańców.

Projekt zrealizowano i dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3. 338. 520,12 PLN. Dofinansowanie wynosi 2. 503. 428,81 PLN.