21 stycznia 2013 roku nastąpiło podpisanie umowy między Prezydentem Miasta Tarnobrzeg – Norbertem Mastalerzem a Prezesem Zarządu firmy REKORD - Januszem Szymurą na kompleksową informatyzację oraz wdrożenie elektronicznych usług publicznych w mieście Tarnobrzeg.

Cały projekt, którego podjęła się firma REKORD jest skomplikowanym zadaniem polegającym nie tylko na wdrożeniu systemów dziedzinowych i dostawie infrastruktury sprzętowej ale także na integracji ich z funkcjonującym dotychczas systemem obiegu dokumentów a także systemem informacji przestrzennej. W ramach zamówienia, które zostało powierzone w ręce REKORDU w wyniku przetargu nieograniczonego, dostarczonych zostanie szereg różnych systemów obejmujących swoim zakresem wszystkie kluczowe obszary działalności sprawnego samorządu.

Wśród dostarczonych modułów znajdziemy m.in. systemy podatkowe, finansowo księgowe, płacowo kadrowe, analityczne czy też związane z gospodarką odpadami. Jednak najistotniejszym czynnikiem projektu są elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców – to one właśnie determinują wymianę dotychczasowego oprogramowania i modernizację dotychczas używanej infrastruktury serwerowej. Wymagają one z jednej strony sprawnie działających „systemów bazowych” aby istniała możliwość udostępniania dla mieszkańców i przedsiębiorstw aktualnej i rzetelnej informacji a z drugiej strony systemy dziedzinowe muszą mieć możliwość pełnej integracji na poziomie dokumentów tak aby można było w sprawny sposób składać odpowiednie formularze za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. Zapewniają to moduły wchodzące w skład pakietu RATUSZ®, które są zintegrowane nie tylko na poziomie danych finansowych ale także dzięki centralnemu repozytorium dokumentów integrują się z obecnie funkcjonującym systemem zarządzania dokumentami. To wszystko w połączeniu z platformą ePUAP stanowi prawdziwy eUrząd dla mieszkańców i przedsiębiorców nie tylko dostępny 24 godziny na dobę ale także realnie przydatny w załatwianiu wielu spraw oraz stanowiący źródło informacji dotychczas możliwej do uzyskania podczas osobistej wizyty w urzędzie.

Warto także zwrócić uwagę na samo miasto Tarnobrzeg położone w województwie podkarpackim, dawniej miasto wojewódzkie a obecnie miasto na prawach powiatu obejmujące swoim zasięgiem blisko 50 tysięcy mieszkańców. Na terenie dzisiejszego Tarnobrzega pierwsze osady mieszkalne pojawiły się już w X wieku – ta bogata historia regionu zaowocowała wieloma zabytkami zarówno świeckimi jak sakralnymi (już w XV w. był znany poza granicami Polski jako ośrodek kultu maryjnego). Do niedawna zagłębie przemysłu siarkowego a obecnie tereny byłych zakładów siarkowych zrekultywowano i utworzono specjalna strefę ekonomiczną oraz piękne Jezioro Tarnobrzeskie. Co ciekawe Tarnobrzeg zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem długości życia kobiet.

Na zakończenie Trzeba podkreślić sposób finansowania samego projektu ponieważ  Miasto Tarnobrzeg na ten cel wydało jedynie 15% środków – reszta została pokryta z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Całkowita wartość zamówienia pod nazwą „Dostawa systemu zarządzania urzędem i świadczenie e-usług wraz z wdrożeniem, dostawą oprogramowania antywirusowego oraz dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług” wyniesie 933 570 zł brutto.  Realizacja przedmiotu zamówienia, nad którą z ramienia REKORDU czuwa Kierownik Projektu – Mariusz Bochenek będzie realizowana wspólnie z krakowskim oddziałem firmy.

Opracował: Robert Gawlak