30 listopada 2020 roku zakończyła się realizacja umowy pt. „Dostawa licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług publicznych w ramach projektu pn. „E-Oława – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców miasta”.

Realizacja projektu służącego wdrożeniu standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu ukierunkowana na poprawę usług publicznych przez rozwój infrastruktury e-usług oraz komunikacji elektronicznej na terenie gminy, związanego ze świadczeniem elektronicznych usług publicznych przez zamawiającego wymagała poprawy, rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych.

Rezultatem realizacji projektu jest udostępnienie elektronicznych usług publicznych w zakresie:

  • podatków lokalnych,
  • opłat lokalnych,
  • informacji dotyczącej prowadzonych ewidencji,
  • informacji dotyczącej wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz wymiana informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą.

Dzięki realizacji umowy mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z aplikacji eUrząd oraz Systemu Powiadamiania Klienta SPK).

eUrząd pozwala osobom zainteresowanym poznać dane budżetowe gminy, a także po założeniu indywidualnego konta zapoznać się z danymi dotyczącymi płatności za m. in. podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, środków transportu, z tytułu posiadania psa, użytkowania wieczystego, dzierżawy, zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych. Z kolei aplikacja mobilna eUrząd dostarcza informacje o charakterze ogólnym (zagrożenia meteorologiczne, wydarzenia kulturalne) i o charakterze indywidulanym (przypomnienie o konieczności uiszczenia płatności, wgląd w należności wobec gminy, możliwość zgłoszenia usterek i niebezpieczeństw wraz z opisem, geolokalizacją, zdjęciem z telefonu).

Natomiast SPK umożliwia wysyłkę do mieszkańców gminy informacji o zaległościach podatkowych oraz subskrypcję wiadomości ogólnych za pomocą wiadomości e-mail, SMS, platformy ePUAP, aplikacji mobilnej.

Dzięki realizacji umowy pracownicy samorządowi z pomocą e-usług będą mogli realizować szereg czynności:

  • elektroniczna obsługa podatków, opłat i mandatów z zastosowaniem modułu płatności masowych,
  • wydawanie zaświadczeń, decyzji, informacji publicznej, warunków zabudowy,
  • obsługa eBudżetu,
  • korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej

Realizacja zadania współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne. Całkowita wartość projektu to 829 020 zł.

Foto: Wikipedia.