29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna nie może być uznana za płatnika podatku VAT, a czynności dokonywane w tym zakresie przez jednostkę powinny być rozliczane całościowo przez samorząd terytorialny – Gminę. Konsekwencją tego orzeczenia będzie scentralizowanie rozliczeń podatku VAT w samorządach.

Od 1 stycznia 2016 obowiązywać będzie również nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nakładająca na podatników (w tym przypadku - gminy) obowiązek stosowania tzw. prewspółczynnika dla obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

Z dostępnych dotychczas opracowań i opinii wynika, iż podstawą łącznego rozliczenia podatku VAT i złożenia przez gminę deklaracji VAT-7 będą zbiorcze rejestry VAT sprzedaży i zakupu, powstałe na podstawie rejestrów cząstkowych sporządzonych przez poszczególne jednostki budżetowe. W rejestrach tych wartość podatku powinna być wykazywana z uwzględnieniem prewspółczynnika.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma REKORD SI opracowała nowy program – Portal Finansowo-Budżetowy (Portal FB) – umożliwiający złożenie zbiorczej deklaracji VAT-7 w oparciu o zagregowane dane pochodzące z rejestrów cząstkowych VAT sporządzonych przez jednostki budżetowe. Jest to aplikacja internetowa, instalowana centralnie na serwerach gminy. Dostęp dla poszczególnych jednostek odbywa się w sposób zdalny, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania w nich żadnych dodatkowych aplikacji czy modułów. Program daje każdej jednostce możliwość założenia i prowadzenia ewidencji danych (transakcji) dotyczących podatku należnego (sprzedaż) oraz naliczonego (zakupy) w formie rejestrów VAT. Integracja z dotychczasowymi aplikacjami autorstwa REKORD SI pozwoli uniknąć wielokrotnego wprowadzania potrzebnych informacji.

Z napływających do nas sygnałów wynika, że temat centralizacji rozliczeń VAT budzi wiele wątpliwości i pytań, związanych zarówno z szeroko rozumianą tematyką wyliczania podatku, jak i sposobem dostosowania organizacji i funkcjonowania służb finansowo-budżetowych do nowych zadań. Planujemy zatem, przy współpracy z firmą audytorską i doradczą, zorganizowanie w połowie miesiąca listopada konferencji, podczas której w sposób merytoryczny omówione zostaną aspekty formalno-prawne zagadnienia scentralizowanego rozliczania podatku VAT oraz możliwości nowej aplikacji Portal FB. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie również okazją do wymiany opinii i dotychczasowych spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami konferencji na temat łącznego rozliczania VAT.

Szczegóły dotyczące konferencji i jej agenda zostaną opublikowane do końca października na naszej stronie internetowej www.rekord.com.pl.