W najbliższym czasie na terenie gmin: Jaworzno, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Zbrosławice oraz Wielowieś rozpocznie się realizacja projektu „eUrzedy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”.

Projekt o wartości 2.796.895,12 zł będzie realizowany przez REKORD SI w konsorcjum z firmą MADKOM S.A. (lider projektu). Obejmie on dostawę sprzętu i oprogramowania, takiego jak: systemy dziedzinowe, eUrząd – platforma elektronicznych usług publicznych, System Powiadamiania Klienta (REKORD SI) oraz obieg dokumentów (MADKOM S.A.).

Efektem projektu będzie modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej, wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Główne korzyści z jego realizacji to z kolei: szersze wykorzystanie e-usług przez mieszkańców, większa efektywność urzędów dzięki wykorzystaniu narzędzi IT oraz poprawa ich wizerunku jako nowoczesnych instytucji.

Warto dodać, że niemal wszystkie gminy biorące udział w projekcie to wieloletni klienci REKORDU SI – z niektórymi współpracujemy już blisko 15 lat! Tym bardziej cieszy nas fakt, iż obdarzyły nas one zaufaniem, powierzając realizację kolejnego, ambitnego przedsięwzięcia.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2015r., a jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.2.1 POKL.

 

AK