Firma REKORD Kraków rozpoczyna realizację kolejnego Unijnego projektu w Urzędzie Gminy Szczurowa, dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty nasza firma została wykonawcą zamówienia: „zakup i wdrożenie oprogramowania” w ramach projektu ”Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Szczurowa” .

Szczurowa jest to miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, na skraju Kotliny Sandomierskiej, w malowniczej dolinie Wisły i Raby. Z każdym dniem widać jak bardzo gmina rozwija się gospodarczo. Władze gminy dokładają wszelkich starań by stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju inwestycji oraz dbają, aby w planie zagospodarowania przestrzennego nie zabrakło terenów pod inwestycje  produkcyjne, usługowe, handlowe oraz sportowo-rekreacyjne.

Umowa na realizację zadania została podpisana 28 lutego 2011 r. przez z-ce Wójta Gminy Panią Reginę Wilaszek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Czesak oraz Pana Janusza Szymurę Prezesa Zarządu Firmy REKORD Systemy Informatyczne. Wartość zamówienia to 129 706,70 zł brutto i obejmuje dostawę systemów dziedzinowych, analitycznych, a także dostawę systemu eUrząd, który stanowi platformę elektronicznej komunikacji urzędu z mieszkańcami gminy.

Opracowała: Agnieszka Gnutek