Miło nam poinformować, że do grona jednostek administracji publicznej, w których zakończyło się wdrożenie elektronicznych usług publicznych dołączyła właśnie Gmina Kęty.

Dokładnie rok temu tj. 15 listopada 2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa rozpoczynająca realizację powyższego zadania pomiędzy ówczesnym Burmistrzem Kęt panem Romanem Olejarzem a Prezesem firmy REKORD panem Januszem Szymurą. Kierownikiem projektu ze strony dostawcy została Mirosława Gawęda natomiast po stronie zamawiającego odpowiedzialnym został Jacek Jarosz - Kierownik Referatu Informatyki. Realizacja zamówienia obejmowała wdrożenie nowych i modernizację działających systemów dziedzinowych wewnątrz urzędu, dostawę systemów analitycznych, zarządzania dokumentami, sprzętu komputerowego a także co najważniejsze systemu eUrząd stanowiącego platformę elektronicznej komunikacji urzędu z mieszkańcami gminy.

Warto przypomnieć, iż projekt pt. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w gminie Kęty” realizowany był z pomocą Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)  w ramach „Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, za który odpowiada Zarząd Województwa Małopolskiego. Celem programu MRPO jest dofinansowanie przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z regionu Małopolski.

W dniu 31 października 2011 roku Prezes firmy Rekord oraz obecny Burmistrz Gminy Kęty pan Tomasz Bąk podpisali protokół zakończenia realizacji zamówienia, którego łączna wartość wyniosła  862 418 zł brutto. Podobnie jak wszystkie inne zadania od wczesnych lat 90 realizowane przez REKORD oraz Kęty również i to zakończyło się sukcesem. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób odpowiedzialnych za projekt udało się zrealizować zamierzone cele co przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci usprawnienia pracy wewnątrz urzędu a także dostępności informacji i możliwości załatwiania spraw dla mieszkańca praktycznie 24 godziny na dobę.

Opracował: Andrzej Maślorz