e-Urzad Lędziny

30 czerwca zakończyło się kolejne wdrożenie w Urzędzie Miasta w Lędzinach. Projekt pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny”, którego głównym przedmiotem była implementacja innowacyjnego systemu informatycznego, miał na celu zapewnienie możliwości świadczenia elektronicznych usług publicznych (również za pośrednictwem wdrożonego systemu uwierzytelnienia i archiwizacji) oraz usprawnienie systemu obsługi petenta. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Protokół kończący wykonanie prac został podpisany przez Krystynę Wróbel - Burmistrz Miasta Lędziny oraz Janusza Szymurę - Prezesa Zarządu firmy REKORD SI Sp. z o.o. Prezentację podsumowującą poprowadził kierownik projektu ze strony dostawcy systemu, Dyrektor ds. Wdrożeń - Jacek Jaworowski.

Wdrożone rozwiązania stworzyły kompleksowy system zarządzania Gminą Lędziny, zwiększając liczbę oraz zakres usług publicznych świadczonych w regionie drogą elektroniczną. W urzędzie zaimplementowane zostały:

  • portal usług dla mieszkańców i przedsiębiorstw e-Urząd,
  • system Informacji Przestrzennej wraz z modułem integracji aplikacji dziedzinowych z serwerem informacji przestrzennej pracującym w gminie,
  • systemy finansowo-księgowe,
  • portal sprawozdawczości finansowej dla jednostek organizacyjnych,
  • repozytorium dokumentów dziedzinowych oraz integracja z aktualnym repozytorium SEKAP,
  • płatności masowe dla systemów dochodowych.

Innowacją w Lędzinach jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej oraz integracja z systemami dziedzinowymi (podatki, opłaty), która umożliwi wizualizację oraz analizę przestrzenną danych pochodzących z systemów "wewnątrz" urzędu. Zaproponowana przez REKORD SI ewolucja systemów budżetowych doprowadzi ponadto do bardziej efektywnego zarządzania finansami (dzięki pełniejszym i szybciej dostarczanym informacjom), natomiast Portal Finansowo - Budżetowy umożliwi nowoczesne spojrzenie na obsługę tego procesu.

Warta podkreślenia jest wyjątkowo szybka realizacja projektu wynikająca z ponadprzeciętnego zaangażowania pracowników urzędu i dostawcy oprogramowania, co jest efektem trwającej już ponad dekadę współpracy między REKORDEM a Lędzinami.