18 października 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w obszarze zamówień publicznych. Objęła ona zamówienia, których wartość przekracza tzw. kwoty unijne. Jest to kolejny etap zmian, dotyczących elektronizacji zamówień publicznych, zapoczątkowany 18 kwietnia 2018 roku wprowadzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Kolejnym krokiem będzie rozszerzenie elektronizacji zamówień publicznych również o zamówienia na kwoty poniżej progu unijnego, co nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 roku. Konieczność elektronizacji zamówień publicznych wynika z prawa unijnego.

Platforma e- Zamówienia

Celem projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, za który odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, jest budowa narzędzia oraz standaryzacja usług i wymiany danych na potrzeby elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych w Polsce. Jednocześnie podjęte zostały prace nad udostępnieniem centralnej platformy zakupowej, która będzie istotną częścią systemu.

W skład platformy e-Zamówienia będą wchodzić następujące moduły:

  • Centralne Repozytorium Danych umożliwiające przechowywanie i udostępnianie ustrukturyzowanych danych i metadanych,
  • Biuletyn Zamówień Publicznych umożliwiający przygotowanie ogłoszeń, automatyzację wypełniania wybranych pól w kolejnych ogłoszeniach zamawiającego oraz subskrypcję i wyszukiwanie ogłoszeń,
  • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (ang. Business Intelligence)- umożliwi przegląd i wyszukiwanie informacji dotyczących konkretnych postępowań oraz udostępni funkcje pozwalające na przetwarzanie danych, dotyczących wszystkich zamówień w celach statystycznych, analitycznych oraz kontrolnych,
  • aukcje i licytacje elektroniczne umożliwią udostępnienie bezpiecznego i interaktywnego środowiska do przeprowadzania aukcji i licytacji,
  • eSender umożliwiający przesyłanie ogłoszeń w wymaganym formacie do publikacji
    i pobieranie potwierdzeń publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  • moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/ wniosków do terminu ich otwarcia zapewni integralność i poufność składanych dokumentów oraz generowanie i udostępnianie publicznych kluczy asymetrycznych.

 

Wdrożenie Platformy e-Zamówienia

II kwartał 2019

Wdrożenie Modułu Monitorowania i Analiz

II kwartał 2019

Budowa i wdrożenie Modułu Aukcji i Licytacji

III kwartał 2019

Integracja z usługą odwołań

IV kwartał 2019

Realizacja usługi Nadzoru nad eksploatacją Platformy w okresie stabilizacji

I kwartał 2020


Korzyści projektu

 Projekt platformy e-Zamówienia obejmuje również standaryzację usług, pozwalających na przeprowadzenie procesu udzielenia zamówienia publicznego. Platforma będzie udostępniać zestandaryzowany Interfejs Programowania Aplikacji (API, ang. Application Programming Interface), który pozwoli na wymianę danych i dokumentów oraz umożliwi integrację usług w procesie.

Projekt pociąga za sobą szereg korzyści:

Platforma e-Zamówienia będzie wspierać publikację ogłoszeń, planów zamówień, automatyzację sprawozdań z udzielonych zamówień, składanie wniosków/ofert oraz umożliwiać raportowanie, monitorowanie i nadzorowanie zamówień publicznych. Nie zapewni jednak wsparcia procesów zakupowych. Dla pełnej elektronizacji udzielanego zamówienia docelowo wskazane jest także wykorzystanie portali e-usług.

Urząd Zamówień Publicznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim zainteresowanym, bezpłatnie udostępnił tymczasowe narzędzie, tzn. miniPortal dla zamawiających, który zapewnia komunikację elektroniczną. Jest to narzędzie wykorzystujące dotychczasowe konta zamawiających, zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych i jest zintegrowany z Platformą ePUAP za pośrednictwem której można składać oferty i wnioski w postępowaniach.

Logowanie zamawiających do systemu będzie odbywać się za pomocą już istniejących kont zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sposób składania ofert przez wykonawców

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu mają obowiązek korzystania z narzędzia wybranego przez Zamawiającego. Docelowo oferty (lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) składane będą na platformie e-Zamówienia. W celu zagwarantowania integralności i nienaruszalności złożonych ofert do terminu ich otwarcia, wykonawcy będą zobowiązani do ich szyfrowania z wykorzystaniem dwóch par kluczy szyfrujących: publicznych i prywatnych, które generowane będą na platformie e-Zamówienia; do każdej złożonej oferty wystawiane będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Wraz z upływem terminu, zaszyfrowane oferty wraz z elektronicznym kluczem prywatnym, wygenerowanym na Platformie, będą przekazywane zamawiającym.