Państwo świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: przez internet można już zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą. Można też załatwiać sprawy lokalne, dzięki e-usługom udostępnianym przez samorządy. Spora w tym zasługa projektów unijnych, dzięki którym samorządy mogły finansować związane z tym inwestycje.

Wykorzystanie technologii informatycznych w urzędach wpłynęło przede wszystkim na szybszą realizację usług i załatwianie spraw, a także na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy i lepszą koordynację procesów w urzędach. Nowe technologie przyczyniły się też do uproszczenia procedur obsługi klienta - usługi realizowane są sprawniej, przez co można obsłużyć większą liczbę klientów. Z pewnością zmiany te odczuwają obywatele, czego dowodem może być wzrost satysfakcji klientów obserwowany przez pracowników urzędów.

O dalsze wsparcie w formie dotacji na projekty informatyczne można się ubiegać już od kilku miesięcy. W każdym Regionalnym Programie Operacyjnym przewidziano dofinansowanie inwestycji informatycznych. Na projekty związane z cyfryzacją administracji oraz usługi publiczne dostępne przez Internet przeznaczony zostanie ok. 1 mld euro, a dofinansowanie pojedynczego projektu wyniesie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem Regionalnych Programów Operacyjnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Budżet 16 programów regionalnych wynosi ok. 31,3 mld euro, czyli ok. 132,4 miliardy złotych. Jest to niemal 40 proc. wszystkich środków na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Budżet na działanie: 96 000 000 EUR.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85 % Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15 %

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu teyrtorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • uczelnie / szkoły wyższe
 • jednostki naukowo-badawcze

W samym województwie śląskim, na wszystkie nabory projektów zaplanowane w bieżącym roku, przewiduje się zaangażowanie ponad 4 mld zł ze środków europejskich. Nadrzędnym celem projektów teleinformatycznych (w ramach priorytetu Cyfrowe Śląskie) powinno być wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Dofinansowanie projektów informatycznych będzie mogło być pozyskane na jeden z trzech typów projektów:

Typ projektu 1

W ramach typu projektu ukierunkowanego na tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty polegające na wdrażaniu rozwiązań z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwiających realizację zadań publicznych, z wyłączeniem projektów z zakresu e-zdrowia, dla których dedykowano 3. typ projektu. Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny być zintegrowane z platformami ePUAP i PEUP (SEKAP) oraz zakładać kompatybilność z innymi systemami wyższego i niższego rzędu. Udostępniane w ramach projektów e-usługowych rejestry publiczne powinny współpracować z innymi rejestrami publicznymi.

Typ projektu 2

W ramach typu projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, jak również zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów realizowane będą projekty polegające na digitalizacji lub utworzeniu w formie cyfrowej publicznych zasobów będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego. Udostępnianie cyfrowych treści powinno odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej). Digitalizacja powinna być dokonywana w najlepszym możliwym standardzie, jednak ze względu na to, iż niekoniecznie każdy odbiorca jest w posiadaniu najlepszego sprzętu, powinna istnieć możliwość otwarcia materiału zdigitalizowanego w niższym standardzie; w takim przypadku do wskaźnika zlicza się tylko największą możliwą pojemność (raz).

Typ projektu 3

W ramach typu projektu dotyczącego tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia wspierane będą w szczególności inwestycje przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę lekarską oraz poprawy dostępu lekarzy do wyników badań pacjenta. W przypadku projektów o charakterze wysokospecjalistycznym i zintegrowanym o regionalnej skali oddziaływania przewiduje się zastosowanie trybu pozakonkursowego. Inwestycje będą uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych oraz regionalnych platform medycznych i będą z nimi kompatybilne.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Budżet na działanie: 58 557 800 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 84,28 %
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15,72 %

 • jednostka samorządu terytorialnego
 • związek jednostek samorządu terytorialnego
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacja pozarządowa
 • szkoła wyższa lub jej organ założycielski
 • jednostka naukowa
 • instytucja szkoleniowa

2,2 mld euro, czyli ponad 9 mld zł przeznaczone będzie na cyfryzację kraju w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który posiada „cyfrowy” program operacyjny na lata 2014-2020. Tłumaczy to skala zadań, jakie czekają na realizację, a więc: budowa i rozwój e-administracji, poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa i powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu. Pierwszy konkurs z programu ogłoszono już w ostatnich dniach grudnia 2014r. Do wzięcia jest 945 milionów złotych na e-usługi w administracji publicznej. Celem jest budowa nowoczesnych e-usług publicznych, zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców.

Wsparcie dla poszczególnych województw wraz z terminami naborów:

Projekty informatyczne samorządów w nowej perspektywie będą mogły być również finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Głównym celem projektów związanych z informatyzacją będzie doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie obejmie wprowadzanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania w takich obszarach, jak: podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami i obsługa inwestora. Do dofinansowania w tym zakresie będą mogły być zgłaszane projekty w dwóch obszarach: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami. W ramach wybranego obszaru trzeba zrealizować co najmniej dwa z trzech zadań przeznaczonych do realizacji.

W ramach obszaru podatki i opłaty lokalne są to następujące zadania:

 • elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej

W ramach obszaru zarządzanie nieruchomościami możliwe jest z kolei:

 • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją
 • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, 8 magazyn użytkowników pakietu Ratusz obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa
 • wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości

Firma REKORD SI posiada w ofercie rozwiązania informatyczne, które idealnie wpisują się we wspierane obszary przewidziane do dofinansowania w ramach w/w programów. Ich wdrożenie, możliwe dzięki pieniądzom z perspektywy 2014-20, umożliwi urzędom jeszcze lepsze funkcjonowanie, zaoszczędzi czas zarówno pracowników, jak i klientów instytucji, a także podniesie komfort załatwiania spraw.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - OPCJA 1

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd.
Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Budżet na działanie:
Mazowsze: 48 286 281 EUR
Pozostałe województwa: 641 517 737 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Mazowsze: 80%
Pozostałe województwa: 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 0 %

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • jednostki administracji rządowej
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane
 • sądy i jednostki prokuratury
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna
 • przedsiębiorcy i obywatele korzystający bezpośrednio lub pośrednio z usług zelektronizowanych
 • podmioty wykonujące zadania publiczne

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - OPCJA 2

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd.
Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Budżet na działanie:
Mazowsze: 3 850 000 EUR
Pozostałe województwa: 51 150 000 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Mazowsze: 80%
Pozostałe województwa: 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 0 %

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • jednostki administracji rządowej
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane