Metoda Kaizen Rekord.ERP

Na zarządzanie produkcją składają się procesy planowania, porządkowania, kierowania i kontrolowania działań produkcyjnych. Wyróżnić można podprocesy zarządzania produkcją: projektowanie przyszłego produktu, modelowanie (konstruowanie) produktu, opracowanie procesu technologicznego, organizacja produkcji oraz wybór materiałów i dostawców. Jednakże, wymiar techniczny nie wyczerpuje tematu. W nowoczesnym przemyśle równie ważne, jak racjonalizacja organizacji produkcji i maksymalizacja wydajności pracy, są zachowania ludzi w pracy. Dlatego optymalizacji podlegają także zasoby ludzkie, a priorytetem jest rozwój i zadowolenie pracowników.

Jedną z metodologii zarządzania produkcją jest Lean Manufacturing, który zakłada maksymalne ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur podczas procesu produkcji. W myśl tej filozofii planowanie procesów wytwarzania uwzględniać musi ciągłe doskonalenie procesów i rozwój pracowników.

Kaizen czyli zmiana na lepsze

Zastosowanie podejścia Lean Manufacturing przynosi efekty szczególnie w branży automotive, w której do procesów produkcyjnych stosuje się metodologię Kaizen. Rozwiązania dla przemysłu i systemy dla branży automotive wymagają ciągłego doskonalenia, które musi wykraczać daleko poza odgórne planowanie i automatyzację procesów. Kaizen, poprzez stopniowe ulepszanie wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, dąży do skrócenia czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jego jakości, tworzenia przejrzystych kryteriów oceny i nagradzania, redukcji kosztów, poprawy ergonomii stanowisk roboczych.

System REKORD.ERP stanowi wsparcie dla ciągłego doskonalenia procesów wytwarzania. Planowanie produkcji i zarządzanie produkcją z pomocą tego oprogramowania pozwala wdrożyć elementy metodologii Gemba Kaizen z filozofii Lean Manufacturing. Zwraca ona szczególną uwagę na 5 elementów organizacji:

  • Material (materiał)
  • Man (zasoby ludzkie)
  • Machine (maszyny)
  • Measurement (mierniki)
  • Method (metody)

dlatego również nazywana jest metodą 5M

gemba kaizen

Właściwe wykorzystanie zapasów materiałowych

System Rekord.ERP analizuje w czasie rzeczywistym potrzeby materiałowe wynikające z planowanych i realizowanych procesów wytwarzania, podpowiadając zaopatrzeniowcom jakie materiały, narzędzia czy usługi kooperacyjne należy zamówić, by zapewnić terminowość dostaw wyrobów gotowych. Użytkownik może na bieżąco sprawdzać, co wygenerowało istniejącą potrzebę zaopatrzeniową, a dzięki rozbudowanej indeksacji i partyjności poznać pełną identyfikację materiału w wyrobie (tzw. traceability). Ułatwia to optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw.

Sprawny przepływ informacji o pracownikach

Kierownictwo warsztatu może na bieżąco śledzić czynności, wykonywane przez poszczególnych pracowników produkcji, porównując ich czas przebywania na terenie zakładu z przydzielonym czasem technologicznym i rzeczywistym czasem realizacji operacji. Stanowi to dobrą i miarodajną podstawę do oceny organizacji pracy pracownika: brygadzisty, majstra, a nawet technologa.

Dbałość o dobry stan maszyn

Moduł gospodarki remontowej wspomaga proces zapewnienia odpowiedniej konserwacji maszyn i prewencyjnych przeglądów. Moduł odpowiada za wsparcie pracy działów remontowych zajmujących się utrzymaniem stanu technicznego parku maszynowego oraz świadczących usługi dla klientów zewnętrznych. Pozwala również na prowadzenie ewidencji zgłoszeń przeglądów okresowych, napraw planowanych oraz awarii. Na tej podstawie generowane są zlecenia remontowe.

Przejrzyste mierniki

Dzięki panelom stanowiskowym system na bieżąco zbiera informacje zwrotne z gniazd produkcyjnych. Panel zawiera aktualny plan pracy stanowiska i daje dostęp do informacji powiązanych z zaplanowaną pracą, takich jak: dokumentacja rysunkowa, lokalizacja narzędzi, dostępność materiałów. Pozwala on na rejestrację rozpoczęcia i zakończenia operacji oraz wezwanie służb utrzymania ruchu, w efekcie zapewniając bieżącą wizualizację warsztatu, w tym szereg wskaźników i mierników procesu wytwarzania, np. z grupy OEE.

Skuteczne metody

Kadra kierownicza otrzymuje szereg narzędzi, które pozwalają szybko zareagować na zakłócenia:

  • usługa „alterowania” ostrzega w sposób automatyczny o zdefiniowanych zagrożeniach, wysyłając maila lub sms do osoby odpowiedzialnej za stosowną reakcję
  • analizatory wąskich gardeł informują o zagrożeniach przekroczenia możliwości produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach obróbczych
  • dokumentacja warsztatowa (przewodnik, karty pracy, etykiety) zapewnia prawidłową identyfikację i alokację operacji na hali produkcyjnej oraz dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej
  • interfejs EDI zintegrowany z platformą DARWIN Inter Datachange pozwala włączyć system REKORD.ERP do łańcucha dostaw dowolnej fabryki samochodów na świecie, zapewniając automatyczną i dwukierunkową komunikację z odbiorcą

REKORD.ERP pozwala zachować równowagę między każdym z elementów 5M. Zarządzanie produkcją z pomocą oprogramowania ERP jest skuteczne, ponieważ umożliwia ciągłe doskonalenie i rozwój osiągnięty metodą „małych kroczków”, a więc podstawowe założenia metodologii Kaizen.

Zobacz prezentację Rekord.ERP a ciągłe udoskonalanie w duchu KAIZEN

" frameborder="0" allowfullscreen>