Klauzula informacyjna dla kontrahentów Rekord SI wykonujących zadania w ramach umów cywilnoprawnych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie związanym z realizacją lub przed zawarciem umowy (zlecenia, o dzieło, innej umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w związku z realizacją umów będą przechowywane co najmniej przez okres wymagany prawem w zakresie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych na potrzeby zawarcia umowy cywilnoprawnej jest obowiązkiem ustawowym.