Klauzula informacyjna – pozyskanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane głównie w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Rekord SI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), które wiążą się zwłaszcza z pozyskiwaniem zleceń i udzielaniem zamówień oraz realizacją przedmiotu umów z kontrahentami, w tym dostarczania usług programistycznych, serwisowych, szkoleniowych. W wybranych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda osoby, której danej dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Rekord SI (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w ramach realizacji obowiązków pracodawcy, w ramach działalności socjalnej oraz w relacjach z administracją publiczną.

Kategorie danych osobowych

Dane osobowe obejmują głównie dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska, stanowiska służbowe), dane kontaktowe (adresy poczty elektronicznej, numery telefonów) oraz dane w zakresie aktywności osób (np. pełnienie funkcji osoby do kontaktu, uczestnictwo w szkoleniu).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw, w ramach których zostały zgromadzone, co najmniej przez okres wymagany prawem i nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę na to przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło pochodzenia danych osobowych

W zależności od charakteru spraw, w ramach których przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą one pochodzić od podmiotów będących stroną umów z Rekord SI, od podmiotów zainteresowanych wykonywaniem zleceń na rzecz Rekord SI lub skorzystaniem z oferty Rekord SI oraz od pracowników administratora. W 8ograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie danych kontaktowych, dane to mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych – np. stron internetowych obecnych lub potencjalnych kontrahentów.