28 listopada 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty”. Umowę podpisali Burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar i Prezes Rekordu SI Janusz Szymura.

Kęty to liczące 18 tys. mieszkańców miasto, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kęty, położone w powiecie oświęcimskim, w województwie małopolskim. Leży nad rzeką Sołą, na północ od Beskidu Małego.

Zakres projektu obejmuje:

  • udostępnienie aplikacji umożliwiających świadczenie e-usług publicznych w zakresie: realizacji budżetu obywatelskiego, prowadzenia elektronicznych ankiet wśród mieszkańców gminy, udostępniania narzędzia informującego o harmonogramie wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy, udostępniania aplikacji w zakresie możliwości zgłaszania awarii lub uszkodzeń w infrastrukturze gminnej – systemy będą udostępnione w ramach portalu www (rozszerzenie funkcjonalności systemu e-Urząd funkcjonującego w gminie), jak również w ramach udostępnionej aplikacji mobilnej. Dodatkowo, w ramach aplikacji mobilnej będzie istniała możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o zbliżających się terminach opłaty za podatki czy opłaty lokalne,
  • rozszerzenie funkcjonalności Portalu e-Usług dla mieszkańców Gminy Kęty w zakresie możliwości składania elektronicznych formularzy oraz dostępu do informacji o stanie sprawy i korespondencji realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy,
  • wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w jednostkach organizacyjnych,
  • wdrożenie systemu umożliwiającego procedowanie elektronicznej dokumentacji kadrowo-płacowej na linii pracodawca (urząd) – pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kęty, w tym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych w gminie. Pracownicy jednostek organizacyjnych będą mieli możliwość złożenia elektronicznej karty urlopowej czy pobrania swojego paska płacowego.

W ramach projektu wdrożone będą następujące systemy:

  • Portal Pracowniczy dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kęty
  • system eDokument – system elektronicznego zarządzania dokumentami w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęty
  • Aplikacja Mobilna

Realizacja projektu zapewni szereg korzyści pracownikom urzędu i mieszkańcom gminy.

Z punktu widzenia tych pierwszych procedury administracyjne zostaną w pełni zinformatyzowane z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapewniona zostanie też integracja z dostępnymi platformami e-usług publicznych. Z punktu widzenia mieszkańców gminy korzyścią będzie mobilny dostęp do danych o płatnościach należności takich jak podatek od nieruchomości czy opłaty za wywóz odpadów. Mieszkańcy będą mieli dostęp do aktualnych informacji dotyczących stanu sprawy załatwianej przez nich drogą elektroniczną. Udostępniona zostanie gminna aplikacja mobilna umożliwiająca kontakt Gminy Kęty z jej mieszkańcami. Ponadto, usługi urzędu będą od teraz w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

- Świetnie, że przez tyle lat współpracujemy z Gminą Kęty i dzięki środkom zewnętrznym możemy rozszerzyć tę współpracę. Jednym z elementów, który będzie wdrażany w gminie, jest aplikacja mobilna. Ten moduł jest efektem obecności w naszej ofercie rozwiązania firmy Euro Innowacje Software. Wejście kapitałowe w Euro Innowacje Software było dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu jesteśmy w stanie rozszerzyć naszą ofertę – mówi Prezes Janusz Szymura.

Kierownikiem projektu ze strony Rekordu SI jest Dyrektor Biura Projektów Maksymilian Hałas. Ze strony urzędu nadzór nad pracami prowadzić będą Jacek Jarosz i Marcin Kryska.  Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.