Klauzule informacyjne RODO

25 maj 2018

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Rekord SI

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie związanym z prowadzeniem korespondencji z Rekord SI, w szczególności Państwa służbowe dane kontaktowe, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby załatwienia spraw, których dotyczy korespondencja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie niewynikającym z charakteru spraw załatwianych w formie korespondencyjnej, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w korespondencji będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw związanych z danym typem korespondencji, nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę na to przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w korespondencji jest dobrowolne. Uzyskanie informacji zwrotnej na korespondencję wymaga podania co najmniej jednej formy danych kontaktowych.

Klauzula informacyjna dla osób zainteresowanych ofertą Rekord SI

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie związanym z przesłaniem oferty lub umówieniem prezentacji produktów i usług Rekord SI, w szczególności Państwa służbowe dane kontaktowe, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do nawiązania i utrzymania kontaktu zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw związanych z prezentacją oferty, nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę na to przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w korespondencji jest dobrowolne. Uzyskanie informacji zwrotnej na korespondencję wymaga podania co najmniej jednej formy danych kontaktowych.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Rekord SI wykonujących zadania w ramach umów cywilnoprawnych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie związanym z realizacją lub przed zawarciem umowy (zlecenia, o dzieło, innej umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w związku z realizacją umów będą przechowywane co najmniej przez okres wymagany prawem w zakresie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych na potrzeby zawarcia umowy cywilnoprawnej jest obowiązkiem ustawowym.

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń Rekord SI

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w związku z potrzebą zapewnienia właściwej organizacji szkoleń, potwierdzenia udziału w szkoleniu, rozliczenia kosztów szkoleń oraz ewaluacji szkoleń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

Informacja o imieniu uczestnika oraz firmie, która zgłasza uczestnika na szkolenie, jest prezentowana na liście uczestników szkolenia publikowanej w systemie rejestracji szkoleń pod adresem https://szkolenia.rekord.com.pl/.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw związanych z organizacją szkoleń, nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte na liście uczestników w internetowym systemie rejestracji szkoleń usuwane są niezwłocznie po zakończeniu realizacji szkolenia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz instytucji finansującej szkolenie) jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Rekord SI

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Rekord SI sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 RODO (np. dane na temat stanu zdrowia), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę na to przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna – pozyskanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekord SI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała).

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: .

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane głównie w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Rekord SI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), które wiążą się zwłaszcza z pozyskiwaniem zleceń i udzielaniem zamówień oraz realizacją przedmiotu umów z kontrahentami, w tym dostarczania usług programistycznych, serwisowych, szkoleniowych. W wybranych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda osoby, której danej dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Rekord SI (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w ramach realizacji obowiązków pracodawcy, w ramach działalności socjalnej oraz w relacjach z administracją publiczną.

Kategorie danych osobowych

Dane osobowe obejmują głównie dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska, stanowiska służbowe), dane kontaktowe (adresy poczty elektronicznej, numery telefonów) oraz dane w zakresie aktywności osób (np. pełnienie funkcji osoby do kontaktu, uczestnictwo w szkoleniu).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres archiwizowania przebiegu spraw, w ramach których zostały zgromadzone, co najmniej przez okres wymagany prawem i nie dłużej niż do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę na to przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu do Rekord SI wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło pochodzenia danych osobowych

W zależności od charakteru spraw, w ramach których przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą one pochodzić od podmiotów będących stroną umów z Rekord SI, od podmiotów zainteresowanych wykonywaniem zleceń na rzecz Rekord SI lub skorzystaniem z oferty Rekord SI oraz od pracowników administratora. W 8ograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie danych kontaktowych, dane to mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych – np. stron internetowych obecnych lub potencjalnych kontrahentów.

 

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisów społecznościowych Rekord SI

Rekord SI posiada konta na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube. Konta prowadzone są w celu upowszechnia informacji o firmie, w szczególności o jej działalności, ofercie, zaangażowaniu firmy w działalność okołobiznesową i społeczną.

Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 • Serwis Facebook dostarczany jest przez Meta, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA, a w UE przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland. Informacje na temat przetwarzanych przez serwis Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/
 • Serwis Twitter dostarczany jest Twitter, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis Twitter: https://twitter.com/en/privacy.
 • Serwis LinkedIn dostarczany jest przez LinkedIn, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA, a w UE m.in. przez LinkedIn, Sendlinger Strasse 12, Munich, BY 80331, DE. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez ww. portale, przed ich użyciem dokładnie zapoznaj się z ich polityką prywatności.