Kadry

System Kadry przeznaczony jest do prowadzenia kartotek zawierających dane kadrowe pracowników. Podstawowe informacje przechowywane przez program to dane osobowe, ewidencyjne i identyfikacyjne pracowników oraz informacje o nabytych kwalifikacjach zawodowych i historii zatrudnienia. W systemie można także gromadzić informacje dotyczące odbytych szkoleń, stosunku do służby wojskowej, badań lekarskich, pobranych świadczeń z funduszu socjalnego, przyznanych nagród, kar itp. Oryginalne dokumenty stanowiące niezbędne uzupełnienie kartoteki można przechowywać w systemie w formie elektronicznej.

Program kadrowy współpracuje z Programem Płatnika wysyłając do niego dokumenty zgłoszeniowe i korygujące: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCZA.

Wybrane funkcjonalności:
 • automatyczne wyliczanie i ewidencja godzinowa wymiaru urlopu taryfowego, dodatkowego, na żądanie i opieki na dziecko z możliwością ewidencji okresów historycznych i wydruków w postaci kart absencji i czasu pracy za określony rok

 • wydruk dokumentów kadrowych takich jak : umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, karta obiegowa, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, itp. z automatycznym wypełnianiem danych zarejestrowanych uprzednio w systemie

 • automatyczne wyliczanie dat do stażu pracy, emerytury i jubileuszu na podstawie wprowadzonej historii zatrudnienia i aktualnego stosunku pracy z uwzględnieniem okresów wyłączonych i nakładających się

 • Prognozowanie wynagrodzenia:

  • tworzenie planu przeszeregowania poprzez wyliczanie poszczególnych składników wynagrodzeń na podstawie łącznej kwoty podwyżki dla pracownika

  • akceptacja planu - kopiowanie utworzonego planu do bieżącej kartoteki

 • automatyczna sygnalizacja (bez konieczności wywoływania raportów) zdarzeń określonych przez użytkownika np.: z 1 miesięcznym wyprzedzeniem upływu ważności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP, itp., przy współpracy z systemem "Alert"

 • raportowanie ilości odbytych szkoleń, raportu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracownika (wg nazwiska, wg wydziału, ogółem, itp.)

 • prowadzenie archiwum dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących, które umożliwia szybkie przywracanie pracowników zwolnionych

 • generowanie raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów

 • generowanie sprawozdań ZZ 01, ZZ 03, ZZ 06, ZZ 12