Przelewy

Program Przelew opracowany został jako narzędzie wspomagające przygotowywanie przelewów bankowych, ich drukowanie oraz eksportowanie plików z danymi do programów typu Home Banking, służącymi do elektronicznej wymiany danych z bankami.

Jego funkcjonalność została tak zaprojektowana, aby umożliwić, z jednej strony, przygotowanie przelewów poprzez ręczne ich wprowadzenie do systemu, ale także (a może przede wszystkim) aby przyjmować paczki danych (przelewów) przygotowanych w innych systemach, np. FK, PŁACE, itp.

Wybrane funkcjonalności:
  • kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport,itp.)

  • drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych)

  • współpraca z dowolnym programem bankowym typu Home Banking w zakresie elektronicznej emisji danych

  • współpraca z modułem FK – generowanie przelewów na podstawie analizy terminów płatności faktur zaewidencjonowanych w księdze pomocniczej rozrachunków z kontrahentami

  • współpraca z modułem BUDŻET – generowanie przelewów do jednostek budżetowych na podstawie przygotowanych harmonogramów

  • współpraca z modułem PŁACE – automatyczne generowanie przelewów na RORy pracowników na podstawie list płac.