eMP

Program Ewidencja Mienia Publicznego służy do wspomagania pracy w wydziałach urzędów miejskich i gminnych w zakresie pełnej obsługi zagadnień związanych z gospodarowaniem mieniem gminy.

W programie prowadzona jest ewidencja tego mienia i gminy i skarbu państwa, które nie jest oddane w użytkowanie wieczyste. Podstawowym jego wyróżnikiem jest z kolei wykorzystanie przeglądarki internetowej jako narzędzia do wprowadzania i przeglądania danych.

Wybrane funkcjonalności:
 • prowadzenie ewidencji mienia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami

 • rejestrowanie wszystkich operacji związanych z nieruchomością, takich jak nabycie (w tym udziałów w nieruchomości), podziały, scalenia, wprowadzenie planu zagospodarowania, wyceny, zbycie

 • grupowanie poszczególnych składników mienia (działki, budynki, lokale) w nieruchomości

 • przechowywanie danych aktualnych i historycznych o nieruchomości (w tym wszystkich operacji jakie były na niej wykonywane)

 • możliwość porównywania z danymi z Ewidencji Gruntów i Budynków po imporcie tych danych do bazy z pliku GML lub SWDE

 • możliwość generowania raportów różnicowych:

  • składniki nieruchomości brakujące w mieniu

  • składniki nieruchomości nadmiarowe w mieniu

  • składniki nieruchomości dla których dane w mieniu różnią się od danych w EGIB (np. powierzchnia)

 • prowadzenie ewidencji składników nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach

 • możliwość generowania zestawień i wydruków służących do uzgadniania wartości mienia na dany dzień (w tym możliwość tworzenia własnych zestawień wykorzystując narzędzia zaimplementowane w systemie)

 • możliwość wydruku kartoteki nieruchomości – stan na dzień dzisiejszy, kartoteki nieruchomości – z historią zmian, karty gruntu, karty budynku, karty lokalu

 • możliwość publikacji danych dla inwestorów dotyczących planów sprzedażowych nieruchomości na e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat