eAlkohole2

Program eAlkohole2 służy do wspomagania pracy w wydziałach urzędów miejskich i gminnych prowadzących rejestr i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Umożliwia on obsługę różnego rodzaju rejestrów zezwoleń.
Wykorzystywany jest przede wszystkim do obsługi trzech rejestrów:
 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zezwolenia wydawane na określony okres czasu)

 • rejestr wydanych zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych (zezwolenia wydawane na określony okres czasu)

 • rejestr zezwoleń jednorazowych

Wybrane funkcjonalności:
 • automatyczne obliczanie wysokości rat w oparciu o rodzaj zezwolenia, okresu na jaki zostało wydane oraz wysokości sprzedaży za poprzedni rok

 • przechowywanie informacji o wysokości sprzedaży w roku poprzednim

 • przechowywanie informacji o ratach za lata poprzednie oraz ratach w roku bieżącym

 • możliwość prowadzenia dowolnej liczby rejestrów

 • możliwość wprowadzania wielu osób otrzymujących zezwolenie

 • współpraca z kartoteką osób oraz kontrahentów prowadzonych w innych systemach podatkowych

 • możliwość zasilenia kartoteki osób z Ewidencji ludności

 • wydruk pism określonych w punkcie „wydruki"

 • możliwość definicji kolejności kolumn oraz ich ukrywania w zestawieniu

 • możliwość tworzenia zestawień wielopoziomowych

 • obsługa płatności masowych (opcja)

 • ewidencja wniosków o wydanie zezwolenia

 • ewidencja wydanych zezwoleń

 • ewidencja punktów którym cofnięto zezwolenia

 • ewidencja skarg na punkt

 • ewidencja kontroli przeprowadzonych w punkcie

 • zestawienie punktów sprzedających alkohol

 • zestawienie wydanych zezwoleń

 • zestawienie wysokości rat dla zezwoleń

 • zestawienie nie zapłaconych w terminie rat za korzystanie z zezwoleń

 • możliwość tworzenia własnych zestawień w oparciu o dowolne dane wprowadzone do systemu

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (zwykłe, jednorazowe, catering wyprzedaż)

 • pismo do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • decyzja wygaśnięcia zezwoleń

 • decyzja cofnięcia zezwoleń

 • informacja o wysokości rat do zapłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku

 • potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń

 • polecenie przelewu – druk dla przedsiębiorcy - sumarycznie dla wybranej raty za korzystanie z zezwoleń w danym punkcie sprzedaży

 • informacja o wszczęciu postępowania o cofnięcie zezwolenia

 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • możliwość stworzenia dowolnego wydruku w oparciu o dane wprowadzone do systemu

 • możliwość edycji wydruków w Ms Word lub Open Office przed wydrukowaniem (ręczna poprawa danych, sposobu formatowania i inne)

 • współpraca z systemem obsługującym Kasę urzędu (wysyłanie informacji o wysokości płaconych rat do systemu KASA)

 • księgowanie wpłat przelewem w Rejestrze Opłat

 • automatyczne księgowanie wpłat dokonanych w kasie urzędu

 • współpraca modułu do księgowania z systemem FK – wysyłanie noty do FK-i

 • moduł księgujący tworzy sprawozdania RB27