Finanse

System Finansowo-Księgowy jest wszechstronnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie rachunkowości finansowej oraz wspomagającym rachunkowość zarządczą. W oparciu o zdefiniowane przez użytkownika oddziały i rejestry księgowe, plan kont oraz parametry budżetowe system umożliwia gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz przeglądanie w postaci różnorodnych raportów i zestawień.

Program zapewnia pełną kontrolę należności, zobowiązań oraz wykonania planu budżetowego. Trzystopniowy proces zatwierdzania dokumentów oraz system definiowania uprawnień do poszczególnych rejestrów i oddziałów chronią przed dokonaniem niepożądanych zmian w obrotach.

Wybrane funkcjonalności:
 • pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług

 • możliwość prowadzenia wielu ksiąg oraz dzienników (rejestrów)

 • równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej)

 • ewidencja danych wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym budżetu z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów

 • możliwość prowadzenia wykonania w układzie klasyfikacji wydatków strukturalnych (Rb WS)

 • ewidencja pozabilansowa

 • rejestr podatku VAT - naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT

 • automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. środki trwałe, wyposażenie, płace, rejestr umów (zaangażowanie)

 • prowadzenie dzienników cząstkowych oraz jednego dziennika ciągłego

 • moduł rozrachunków z kontrahentami w tym windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe

 • narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych (zatwierdzanie dokumentów, blokowanie rejestrów)

 • pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych

 • obsługa rozliczeń w walutach

 • możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów (Budżet RB, Przelew, inne bazy danych FK)

 • definiowanie reguł przeksięgowań, tworzenie na ich podstawie automatycznych przeksięgowań miesięcznych i rocznych

 • automatyczne tworzenie BO, przeksięgowanie BO na podstawie bilansu przekształcenia

 • import planu budżetowego z systemu Budżet

 • ewidencji zmian planu budżetowego (decyzje kierowników jednostek) i możliwość wysłania ich w formie elektronicznej do zarządu JST

 • kontrola wartości kosztów, zaangażowania i wykonania budżetu w oparciu o plan budżetowy

 • tworzenie sprawozdań budżetowych oraz finansowych

 • możliwość definiowania reguł sporządzania sprawozdań finansowych

 • nadawanie uprawnień do poszczególnych ksiąg, dzienników, wydziałów budżetowych oraz rejestrów kontrahentów