Dysponent

Program Dysponent przeznaczony jest do ewidencji zamówień publicznych, umów i faktur. Kontrola planu budżetowego podczas wprowadzania i analizy danych umożliwia poszczególnym wydziałom merytorycznym bieżący nadzór nad stanem wykonania budżetu.

Wielowymiarowa struktura uprawnień pozwala z kolei na ustalenie i ograniczenie zakresu dostępu do danych dla poszczególnych wydziałów merytorycznych – dysponentów budżetowych, przez co zapewnione jest pełne bezpieczeństwo podglądu i obsługi przez dysponenta tylko własnych danych budżetowych.

Wybrane funkcjonalności:
 • współpraca z programem Budżet (do projektowania i analizy wykonania budżetu) w zakresie automatycznego pobierania dokumentów planu budżetowego

 • podgląd aktualnej wartości planu budżetowego oraz dokumentów uchwał i zarządzeń z których wartość ta wynika niezależnie dla każdego dysponenta budżetowego

 • plan zamówień publicznych wg poszczególnych kategorii i kodów CPV

 • rejestr zamówień publicznych, czyli ewidencja wszczętych postępowań o zamówienia publiczne i związanej z tym faktem „rezerwacji” środków budżetowych niezbędnych do późniejszej realizacji tych zamówień

 • rejestr umów – ewidencja umów zawieranych przez poszczególne wydziały urzędu w kontekście zaangażowania środków budżetowych

 • rejestr faktur – ewidencja faktur, wynikających z realizacji zawartych umów a także faktur i innych dokumentów rozliczeniowych niezwiązanych z umowami

 • zatwierdzanie dokumentów potwierdzające ich poprawność merytoryczną i finansową

 • współpraca z programem FK w zakresie automatycznego księgowania zaangażowania budżetu – generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo – księgowego wynikających z zaewidencjonowanych umów oraz faktur niezwiązanych z umowami

 • automatyczne księgowanie zobowiązań – generowanie dekretów księgowych do modułu finansowo – księgowego (konta zespołu 2) wynikających z zaewidencjonowanych faktur i innych dokumentów rozliczeniowych

 • podgląd zrealizowanych płatności (zaksięgowanych w module FK wyciągów bankowych) w powiązaniu z umową i fakturą

 • wielowariantowa analiza rozliczenia umów (rozliczeni wg faktur, rozliczenie wg zapłat, analiza umów przeterminowanych, rozliczenie wg wybranych podziałek klasyfikacji budżetowej i symboli zadań)

 • kontrola realizacji budżetu – analiza środków budżetowych pozostających do dyspozycji, na różnych etapach realizacji zadań (faktycznego wykonania, zaangażowania, wszczętych zamówień publicznych)

 • ewidencja wydatków strukturalnych

 • generowanie szeregu zestawień w różnych przekrojach