Rejestr Opłat

Program służy do obsługi całokształtu zagadnień związanych z przyjmowaniem dowolnych opłat niepodatkowych od osób fizycznych i prawnych.
Wybrane funkcjonalności:
 • możliwość zaimportowania danych z wprowadzonych faktur i traktowania ich jako przypisów

 • wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe

 • księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek według różnych tabel odsetkowych i możliwością przypisu odsetek w przypadku wpłat po terminie oraz w różnych trybach rozksięgowania wpłaty (możliwe jest ustawienie reguły, zgodnie z którą wpłata zostaje rozksięgowana kolejno na poszczególne rodzaje kwot)

 • możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłat gotówkowych, wyciągów bankowych, przerachowań

 • możliwość tworzenia przypisu odsetek na koniec miesiąca, bądź kwartału w postaci dokumentów not odsetkowych lub w postaci odsetek obliczonych, uwzględnianych na wydrukach sprawozdania RB-27s

 • możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty oraz zamknięcia rejestrów dokumentów w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego

 • możliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych blokadą zapisów

 • możliwość wprowadzania odpisów, umorzeń, rozłożeń i przesunięć terminów płatności

 • możliwość wprowadzania umorzeń i odroczeń terminów płatności

 • nanoszenie dowolnych statusów na raty (sprawa w sądzie, odwołanie w SKO) oraz drukowanie zestawień w oparciu o takie statusy

 • tworzenie potwierdzeń sald

 • generowanie i drukowanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z wykazanymi zaległościami (netto i VAT), odsetkami i kosztami, generowanie i drukowanie tytułów wykonawczych (na podstawie upomnień lub w powołaniu bezpośrednio na raty) oraz drukowanie ewidencji do upomnień, tytułów

 • prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania według zadanych kryteriów

 • możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień

 • tworzenie wydruków na podstawie klasyfikacji budżetowej

 • możliwość współpracy z kasą dochodową

 • możliwość wydrukowania rejestru VAT, deklaracji VAT

 • automatyczny wydruk danych do sprawozdania RB-27s w zakresie poszczególnych rejestrów

 • możliwość wygenerowania sprawozdania Rb-N oraz Rb-ZN

 • przesyłanie zbiorczych not księgowych do FK i Budżet

 • możliwość stworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu

 • współpraca z systemem finansowo – księgowym

 • współpraca z kasą obsługującą karty płatnicze (opcja obsługi kart płatniczych)