Firmy

Drugi z kluczowych modułów w systemie PODATKI. Program służy do obsługi wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych.
Wybrane funkcjonalności programu FIRMY – część wymiarowa:
 • możliwość wprowadzania danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów;

 • prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów;

 • drukowanie zapisów na kartach kontowych według zadanych kryteriów;

 • prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień z możliwością ich drukowania;

 • wprowadzanie zmian na podstawie deklaracji korygujących;

 • zmiany wysokości podatku w ciągu roku, korekta za lata ubiegłe a także wprowadzenie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, przedawnień, zabezpieczeń wykonania zobowiązania podatkowego;

 • generowanie indywidualnych kont bankowych i wysyłanie odpowiednich zawiadomień do podatników;

 • możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień;

 • współpraca z modułem eDokument - istnieje możliwość wczytywania do systemu deklaracji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePuap oraz SEKAP.

Wybrane funkcjonalności programu FIRMY – część księgowa:
 • wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe

 • księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie

 • możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty

 • prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania według zadanych kryteriów

 • prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych

 • prowadzenie ewidencji upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat

 • możliwość przesyłania not do systemu FK za pomocą oddzielnego modułu

 • możliwość tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu

 • współpraca z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego

 • współpraca z kasą obsługującą karty płatnicze (w opcji obsługi kart płatniczych)

 • automatyczne wykonywanie sprawozdań RB-27 oraz sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych

 • współpraca z modułem eDokument oraz platformami ePuap, SEKAP