Posesja

Jeden z kluczowych modułów w systemie PODATKI. Program służy do obsługi wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych.
Wybrane funkcjonalności programu POSESJA – część wymiarowa:
 • ewidencja przedmiotów i podmiotów opodatkowania

 • obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • zmiany wysokości podatku w ciągu roku, korekta za lata ubiegłe a także wprowadzenie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, przedawnień, zabezpieczeń wykonania zobowiązania podatkowego

 • drukowanie decyzji wymiarowych, blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów, dzięki którym można dokonać wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku

 • tworzenie i drukowanie postanowień, wszczęć postępowania, postanowień pod potrzeby użytkownika

 • drukowanie zapisów na kartach kontowych według zadanych kryteriów

 • wykorzystywanie danych z ewidencji gruntów i podpowiadanie rodzaju podatku w zależności od wprowadzonych informacji

 • wykorzystanie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów do wprowadzenia danych o podatnikach

 • prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów

 • prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych z możliwością drukowania

 • generowanie danych do sprawozdania RB-27s (skutki, ulgi)

 • możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień

 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych (w opcji kody kreskowe), a także z modułem eDokument – istnieje możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePUAP oraz SEKAP

Wybrane funkcjonalności programu POSESJA – część księgowa:
 • wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe

 • księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wraz z ewentualną podpowiedzią odsetek

 • możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłat gotówkowych, wyciągów bankowych, przeksięgowań, zwrotów według podmiotów, u których dokonano wpłaty

 • współpraca z kasą podatkową z opcjonalnym zastosowaniem kodów kreskowych do identyfikacji wpłacającego

 • ewidencja upomnień, tytułów wykonawczych i postanowień o zarachowaniu wpłat

 • możliwość przesyłania not do systemu FK za pomocą oddzielnego modułu, a także tworzenia książki nadawczej dla korespondencji wysyłanej za pomocą oddzielnego modułu

 • automatyczne wykonywanie sprawozdań RB-27 oraz sprawozdań RBN na podstawie zapisów księgowych

 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych (w opcji kody kreskowe), z kasą obsługującą karty płatnicze (w opcji obsługi kart płatniczych), a także z modułem eDokument – istnieje możliwość wczytywania do systemu informacji i załączników złożonych przez podatnika za pomocą platformy ePuap oraz SEKAP